XXIII Sesja Rady Gmina Trzcinica

W czwartek 18 maja 2017 roku w Trzcinicy odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Trzcinica.
Radni przyjęli wszystkie przygotowane projekty uchwał. Podczas czwartkowych obrad radni zmienili uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2018 oraz w budżecie na 2017 rok.
Radni dokonali zmian w budżecie. Dochody budżetu zwiększono o 1 672 261,22 zł do kwoty 22 388 276,95 zł. Dochody bieżące wynoszą 19 138 481,92zł, a majątkowe 3 249 795, 03zł. Zwiększono dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty 3 242 819,03zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 672 261, 22zł do kwoty 24 813 002,48 zł. Wydatki bieżące wynoszą 18 403 773,58zł, a wydatki majątkowe wynoszą 6 409 228,90 zł. Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE do kwoty w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty 4 687 477,17zł. Ustalono plan wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie 6 409 228,90zł.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na nabycie przez Gminę w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tejże Spółki, gotówką o łącznej wartości 43 000,00 zł.
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica. O wsparcie uchwały prosił radnych wójt Grzegorz Hadzik. Powiat zrezygnował z dofinansowania na modernizację kępińskiego szpitala, co wiąże się z tym, że chce pozyskać środki z innego źródła. Przedstawiciele samorządu taką prośbę wyrazili, ja Państwu tylko rekomenduję, aby taka uchwała została przyjęta by środki te zostały przesunięte na drogi. Z naszych wcześniejszych przetargów udało się jakieś środki większe zabezpieczyć. Proponuję, aby dać dla Powiatu 170 tys. zł, gdzie 150 tys. byłoby na nakładki. Kilometr nakładki, tej którą stosuje powiat z grubością 5 cm i jest szacowana na około 200 tys. zł. Z tego wynika, że gdyby 150 tysięcy pochodziło z gminy i 150 tysięcy z powiatu to w sumie można by zgromadzić 300 tys. zł i za to wykonać 1,5 km nakładki na tych najgorszych odcinkach dróg, jak: Siemionka, Jelenia Głowa, Pomiany i Kuźnica -mówił wójt Hadzik. Radni udzielili Powiatowi Kępińskiemu pomoc finansową w kwocie 170 tys. zł.
Następna uchwała jaką podjęli radni to szczegółowo określone zostały warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017 – 2023 Podstawowym celem sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017 – 2023 jest określenie obszarów zdegradowanych, przeznaczonych do rewitalizacji na terenie Gminy Trzcinica oraz wskazania projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zjawisk kryzysowych. Jego opracowanie umożliwi Gminie Trzcinica pozyskanie funduszy zewnętrznych w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych – zarówno tych o charakterze przestrzennym jak i społeczno-gospodarczym a także rozwiązanie problemów i zjawisk kryzysowych występujących na terenie Gminy. Program rewitalizacji na lata na lata 2017-2023 ma umożliwiać skuteczne wykorzystanie funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.
MaŁa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.