XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Baranów

W sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baranowie dnia 10 sierpnia 2017 roku odbyła się XLVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Baranów. Początek sesji to złożenia ślubowania przez Ewę Marszałek. Wybory uzupełniające do Rady Gminy odbyły się 23 lipca 2017 roku. Wybory do Rady Gminy wygrała Ewa Marszałek, z okręgu wyborczego nr 1 i zastąpiła Romana Taborskiego. Pani Ewa Marszałek nowa radna odebrała nominację z rąk przewodniczącej Komisji Wyborczej Sylwii Szmai. Radny R. Taborski stracił mandat decyzją Wojewody. Nowa radna reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Baranów – ugrupowania wójt Bogumiły Lewandowskiej Siwek. Po wręczeniu nominacji zaświadczenia o wyborze na Radną Rady Gminy w Baranowie odbyło się ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał przewodniczący RG Marian Kremer. Radna odpowiedziała – Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Po ślubowaniu radni przystąpili do realizacji programu sesji. Radni zatwierdzili porządek obrad i przyjęli protokoły z XLIV, XLV, XLVI sesji. Następnie przyjęli informację dotyczącą działalności w okresie międzysesyjnym jaką złożyła wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek. Następnie wójt złożyła informację na temat realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Po czym radni pochylili się nad podjęciem uchwał w sprawie:

– zmian budżetu na 2017 rok;
Radni dokonali zmian w budżecie gminnym na 2017 rok. Zwiększyli dochody budżetu na 2017 rok o kwotę o 164.750,51 zł. Dochody po zmianach stanowią kwotę 41.716.688,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 37.922.379,31 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.794.358,91 zł. Jednocześnie wydatki budżetu zmniejszono o 3.174.888,40 zł. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 45.058.213,54 zł w tym: wydatki bieżące to kwota 28.437.905,49 zł; wydatki majątkowe to kwota 16.620.308,05 zł.

– Radni zmieniając budżet dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2022.

– zaciągnięcie długoterminowej pożyczki;
Radni postanowili zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 1.389.489,00 zł. Na zadanie pn. „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w regionie poprzez wsparcie techniczne dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baranów. Z w/w środków zakupione zostaną dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze dla OSP w Słupi pod Kępnem oraz OSP w Mroczeniu. Wniosek na taką pożyczkę złożony został w WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 15.02.2017 r. Pożyczka ma być udzielona na następujących warunkach: zwrotna w kwartalnych ratach, oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczone od nie spłaconych kwot kapitału lecz nie mniej niż 2,8%, okres spłaty nie dłuższy niż 15 lat, karencja spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki, planowane umorzenie pożyczki do 40%. Pożyczka będzie spłacana w latach 2018 – 2022 z dochodów własnych gminy, z podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W tej uchwale jest napisane do wysokości 1.389.489 zł.,ponieważ nie wiemy jaka wyjdzie kwota po przetargu. W pierwszej wersji Fundusz zapewniał, że będzie to pożyczka w kwocie 1.462.620 zł, teraz to zostało troszkę obcięte, ale mamy nadzieję, że to będzie wystarczająco. Ta pożyczka jest w 40% umarzalna – podkreśliła skarbnik Gminy Baranów Marzena Żłobińska.

– Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gmina Łęka Opatowska projektu pn:” Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie Baranów i Łęka Opatowska;
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Łęka Opatowska oraz wspólną realizację projektu pn. Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie Baranów i Łęka Opatowska w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Szczegółowy zakres obowiązków oaz zadań wykonywanych przez współdziałające Gminy określony zostanie w porozumieniu międzygminnym, zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Baranów a Wójtem Gminy Łęka Opatowska. Razem, wspólnie mamy większe szanse, aby ten projekt się udał, ponieważ musimy mieć w tym projekcie pewne moce i także punkty, które uzyskujemy – tłumaczyła sens porozumienia skarbnik gminy Marzena Żłobińska.

– utworzenia publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baranów
Podczas sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baranów. Z dniem 1 września 2017 roku tworzy się jednostkę budżetową Gminy Baranów pod nazwą Przedszkole Samorządowe „Barankowo”. Załączniki do uchwały to – Akt założycielski i Statut Przedszkola. Zapewnienie edukacji publicznej oraz zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, które realizowane jest stosownie do postanowień ustawy o samorządzie gminnym i o systemie oświaty. Wychowanie obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym przedszkolnym, w którym dziecko kończy 3 lata. Dzieci 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Utworzenie przedszkola w budynku przy ulicy Jana Pawła II 2a wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców intensywnie rozwijającego się osiedla Murator. Stanowić będzie jednocześnie korzystne uzupełnienie funkcjonującej sieci placówek przedszkolnych na terenie Gminy. W budynku przy ul. Jana Pawła II 2a, gdzie mieści się żłobek będzie funkcjonował teraz i żłobek i przedszkole i będzie tam jeden dyrektor. Do tej pory było dwóch dyrektorów :dyrektor Zespołu Szkół i oddzielnie dyrektor żłobka – wyjaśniała Sylwia Szmaja z UG w Baranowie.

W wolnych głosach zwrócono uwagę na sprawy dotyczące hydrantów i naprawy drogi powiatowej.

MaŁa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Baranów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.