Z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie

W dniu 11 sierpnia 2017 roku odbyła się XLIV  sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Oprócz apelu dotyczącego remontu drogi wojewódzkiej nr. 450 o którym pisaliśmy w odrębnych artykułach podjęto jeszcze kilka ważnych uchwał o których kilka słów poniżej.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Rozstrzygnięciem WSA skończy się spór toczony pomiędzy jedną z mieszkanek gminy  a Urzędem Miejskim w Wieruszowie. Spór dotyczy  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie. Sprawa dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten obszar.

Zdaniem przedstawicieli urzędu  skarga na podjętą uchwałę jest bezzasadna ponieważ sporna działka zlokalizowana jest poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LVI}l/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie.

Rada Miejska w Wieruszowie podjęła bardzo ważną uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wieruszowie przy Alei Solidarności. Uchwała ta kończy długotrwały proces scalania i podziału szeregu uzgodnień z właścicielami tego terenu oraz przyznania im prawa własności do nowych działek a  rozpoczyna się proces inwestowania.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru urząd miejski był zobowiązany przeprowadzić proces scalania i podziału. W wyniku tych działań powstały 42 działki mieszkaniowo jednorodzinne, 5 usługowo mieszkaniowych, 1 działka z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej oraz 6 działek pod tereny dróg publicznych, z czego Gmina Wieruszów otrzymała 1 działkę mieszkaniowo-usługową, 1 działkę przeznaczoną pod teren zieleni urządzonej oraz 6 działek pod tereny dróg publicznych. Dodatkowo w ramach rozliczenia opłaty aliacenckiej zgodnie z protokołem ugody zawartym pomiędzy jednym z uczestników scalenia, a burmistrzem zostanie przeniesiona na własność Gminy 1 działka mieszkaniowa jednorodzinna o powierzchni 0,1271 ha.

Na obszarze objętym scaleniem i podziałem planuje się:
–  wybudowanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie do 30 września 2018 roku,
– wybudowanie drogi wraz z siecią kanalizacji (leszczowej, w terminie do 31 grudnia 2027 roku.

Źródłem finansowania budowy infrastruktury technicznej, mają być  środki własne, uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży działki budowlanej  w scaleniu oraz z naliczonych kwot aliacenckich, a także ewentualne fundusze zewnętrzne. Planowane koszty budowy infrastruktury technicznej wyniosą ok. 6.200.000 zł.,  w tym budowa sieci wodociągowej i sanitarnej ok. 1.700.000 zł.

Podjęto kolejną w  zasadzie formalną uchwałę dotyczącą przejęcia mienia wygaszanych gimnazjów przez szkoły podstawę na Podzamczu i Wieruszowie.

Szeroką dyskusją poprzedzono stanowisko Rady Miejskiej dotyczące udzielenia kolejnej dotacji celowej przeznaczonej na remont ul. Warszawskiej i Wrocławskiej. Aby zamknąć ten problem Starostwo Powiatowe w Wieruszowie  poprosiło o kolejne wsparcie w roku 2018 w wysokości ponad 700 000 zł.

Przebudowa tych ulic prowadzona byłaby w dwóch etapach. W tym roku od ul. Kopernika do mostu na Prośnie a w przyszłym od mostu na Niesobie do wylotu na obwodnicy w kierunku Kępna z pominięciem skrzyżowania drogi 450, która jest własnością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Odcinek pomiędzy mostami ma być zrealizowany w porozumieniu z wykonawcą inwestycji koło dworca. Radni wyrazili zgodę, ale oczekują także w przyszłości wsparcia starostwa w działaniach inwestycyjnych prowadzonych przez gminę oraz wykonania dalszych  inwestycji od ul. Kopernika w kierunku torów i skrzyżowania przy Alei Solidarności ze szczególnym naciskiem na wybudowanie ronda Warszawska – Prusa.

Radni dali także zielone światło burmistrzowi do prowadzenia rozmów zmierzających do tego, aby działka z dworcem autobusowym została objęta długoletnią dzierżawą przez inwestora prowadzącego inwestycje obiektów handlowo – usługowych na terenie obok dworca . W zamian za taką możliwość inwestor pod pewnymi warunkami dokonałby adaptacji obszaru i budynku dworca zachowując w szczególność tę jego funkcję. Takie działanie pozwoliłoby z pewnością zrobić coś z tym budynkiem, którego stan techniczny w niedługim czasie nie pozwoli na jakiekolwiek użytkowanie a dodatkowo poprawi funkcjonalność oraz  efekty wizualne całego terenu związanego z tą  inwestycją.

E.T.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.