Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego

Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego

Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147),

z a w i a d a m i a m

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Węglewice, gm. Galewice, oznaczonej jako działki:
nr 393 o pow. 0,5204 ha, nr 645 o pow. 0,1114 ha, nr 2547 o pow. 0,0444 ha, nr 2548 o pow. 0,0409 ha, nr 591 o pow. 0,4362 ha, nr 593 o pow. 0,2000 ha, nr 365 o pow. 0,1025 ha, nr 471 o pow. 0,1660 ha, nr 555 o pow. 0,6450 ha, nr 460 o pow. 0,2094 ha, nr 564 o pow. 0,2373 ha, nr 1648 o pow. 0,0321 ha, nr 1650 o pow. 0,0593 ha, nr 784 o pow. 0,5249 ha, nr 801 o pow. 0,3082 ha,
w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15kVw Węglewicach, gm. Galewice.

Wzywa się wszystkie osoby, które roszczą sobie prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz do przestawienia swoich praw na piśmie i złożenia stosownych dokumentów.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. nr 62 7813396, w każdy dzień roboczy, w godz. od 800 -1500.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.