WÓJT GMINY CZASTARY OGŁASZA

WÓJT GMINY CZASTARY
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz.1490),

 

OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radostów stanowiących własność Gminy Czastary, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 229/5 o pow. 0,1184 ha; Kw SR1W/00101891/7
nr 229/6 o pow. 0,1185 ha; Kw SR1W/00101891/7
1. Opis nieruchomości
1.1. Nieruchomości o nr ewidencyjnych 229/5 i 229/6 to nieruchomości gruntowe, niezabudowane i nieogrodzone, położone w miejscowości Radostów Pierwszy o pow. 0,1184 ha i 0,1185 ha o kształcie regularnego prostokąta z prawnie zapewnionym dostępem do drogi publicznej, drogi gminnej, o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do wsi Parcice. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, szkoła podstawowa z towarzyszącymi terenami sportowymi i zapleczem, tereny zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową oraz ujęty w projekcie planowanej zbiorczej sieci, kanalizacyjnej, linia energetyczna wymaga przedłużenia nitki.
1.2. Przedmiotowe nieruchomości można oglądać od dnia 10 listopada 2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Czastarach, tel. 62 78 431 11 wew. 18
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 GRUDNIA 2017r. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY CZASTARY, UL. WOLNOŚCI 29 POK. 23 /II PIĘTRO/ O GODZINIE:
Działka nr 229/5 – godz. 10.00
Działka nr 229/6 – godz. 10.20

2. Kwoty wywoławcze dla poszczególnych działek:
Działka nr 229/5 – 25.500,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł. 00/100).
Działka nr 229/6 – 25.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł. 00/100).
plus podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

3. Warunki Przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Czastary – RBS Lututów o/Czastary nr konta 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030.
Działka nr 229/5 – wadium 2.550,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł. 00/100)
Działka nr 229/6 – wadium 2.550,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł. 00/100)
Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017r.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
osoby fizyczne – dokument tożsamości,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba, że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości reprezentowany jest przez władze statutowe,
w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej ( w tym prowadzącej działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
w przypadku, osób będących cudzoziemcami, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U z 2016, poz. 1061) – wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Nieruchomość sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena sprzedaży uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomościami. Niedotrzymanie terminu wpłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Wójt Gminy Czastary zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w każdy dzień roboczy w Urzędzie Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 62 78 43 111 wew. 18.

Wójt Gminy Czastary
Dariusz Rejman

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.