Wójt Gminy Łubnice Zawiadamia

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu

Gmina Łubnice w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu“.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.2., poddziałanie IV.2.2. Wsparcie udzielone zostało Gminie ze środków publicznych i wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Gmina jako podmiot, któremu udzielono wsparcia w ramach projektu podpisała umowę o dofinasowanie w dniu 8 września 2016 r.
Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i aktów wykonawczych. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 16 lutego 2017 r. Zadanie zostało wykonane przez firmę: EKO BUD Piotr Haraszkiewicz, ul. Warcka 15, 98-200 Sieradz.

Łubnice, dnia 01.12.2017 r.
Urząd Gminy w Łubnicach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łubnice. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.