LVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z nadzwyczajnym rozstrzygnięciem

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyła się Nadzwyczajna LVI sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie a korzystanie przez burmistrza z coraz częstszego zwoływania sesji w tym trybie staje się zastanawiające dla naszych czytelników, mieszkańców i rozmówców, z tego też względu, ponieważ jak mówią radni czasami zawiadomienia do nich nie docierają a materiały dostarczane do procedowania otrzymują tuż przez sesją a nawet dopiero na posiedzeniu komisji. Jeżeli rzeczywiście nie „gonią” terminy w ważnych sprawach to zwoływanie takowych sesji może mieć inny cel, jak sugerują nasi rozmówcy. Czy i jaki ? Pytanie do wnioskodawcy.

W programie obrad znalazły się 3 punkty. Dwa z nich dotyczyły sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania a procedowanie uchwał w tym temacie w trybie sesji nadzwyczajnej jest raczej bezzasadne.

Trzeci punkt obrad zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem brzmiał – rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Wieruszowa ( pismo BO 0002.4.2018), który na wniosek przewodniczącego RM Adama Śpigla został zmieniony i przegłosowany przez radnych.

Zacznijmy jednak od początku, bo to co się działało miało naprawdę nadzwyczajny charakter. Obrady sesji w tym temacie poprzedziło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna korzystając z nadzwyczajnego uprawnienia wyprosiła z sali wszystkie osoby nie będące jej członkami, w tym radnych. Co było tak tajnego w tym posiedzeniu, że wymagało pozbycia się zainteresowanych nie wiem. (Być może to wyraz nadzwyczajnej transparentności panującej w tym urzędzie). Niemniej jednak argumentacja burmistrza mogła być bardzo silna skoro uzyskała poparcie całego składu Komisji Rewizyjnej.

Problem w tym, iż KR nie debatowała nad skargą na działalność burmistrza tylko nad przekazaniem jej do rozpatrzenia Burmistrzowi Wieruszowa na nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

Radni otrzymali projekt takiej uchwały wraz z uzasadnieniem do niej następującej treści.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr LV156/…../2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie, z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przekazania do rozpatrzenia Burmistrzowi Wieruszowa skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Miejskiego
Pismem z dnia 20 stycznia 2018r. (data wpływu do Urzędu 22 stycznia 2018r.) Pan (imię i nazwisko znane redakcji) złożył skargę na postępowanie Zastępcy Burmistrza zarzucając potwierdzenie prawidłowości nieprawidłowo wybranego oferenta w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych w 2018 roku oraz na postępowanie pracownika wykonującego czynności oceny ofert zarzucając błędne dokonanie oceny ofert niezgodne z kryteriami wyboru oraz niepoinformowanie skarżącego o możliwości złożenia skargi w trybie k.p.a.
W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się, że skarga na pracownika urzędu jest w istocie skargą na osobę kierującą danym urzędem, co oznacza, że należy ją traktować jako skargę na wójta, burmistrza, prezydenta (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2008r., IV SA/GI 77/08, LEX nr 51 1512).

W omawianym przypadku skarga de facto dotyczy jednak działań pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie i weryfikacja jej zasadności wymagałaby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu dokumentów i przeprowadzenia rozmowy z pracownikami. Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wieruszowie postanowiła przekazać skargę do rozpatrzenia Burmistrzowi Wieruszowa, jako przełożonemu służbowemu pracowników, których skarga dotyczy. Powyższe przekazanie jest zgodne z art. 232 § 2 i 3 k.p.a., który stanowi, że skargę na pracownika można przekazać do załatwienia przełożonemu służbowemu pracownika z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.

W tej zaistniałej sytuacji należy sobie zadać kilka pytań związanych z tym uzasadnieniem.
1.Dlaczego radni nie badali zasadności skargi, która była skierowana do Rady Miejskiej tylko zgodnie z przygotowanym projektem uchwały sporządzonej przez urząd w osobie pani sekretarz szybko pozbyli się problemu rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności burmistrza? Czy może bali się stwierdzenia nienależytego nadzoru sprawowanego przez burmistrza, co sugerują nasi rozmówcy?

2.Co robił burmistrz przez dwa tygodnie, że nie zdołał zweryfikować zasadności skargi, wprowadzić postępowania wyjaśniającego, zbadać dokumenty oraz przeprowadzić rozmowy z pracownikami i przedstawić Radzie Miejskiej efekty tego postępowania. Czy aby nie zajmował się „sposobem zamiecenia tego problemu pod przysłowiowy dywan”? Co również sugerują nasi rozmówcy.

3. Dlaczego w uzasadnieniu pominięto z art. 232 k.p.a. paragraf 1, który właściwie nie pozwala na przekazanie tej skargi burmistrzowi ponieważ nadaje on zasadniczy sens temu przepisowi a brzmi następująco:
Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.
Skarga choć w swej części spersonalizowana dotyczy jednak działalności Urzędu Miejskiego w Wieruszowie reprezentowanego przez burmistrza ponieważ pracownicy urzędu proces zamówienia realizowali na jego rzecz a nie we własnym interesie i z pewnością na polecenie przełożonego, co również podkreślają nasi rozmówcy.

4. Należy sobie również zadać pytanie czy pracownicy urzędu z jakieś przyczyny popełnili błąd czy też wykazali się jakąś niekompetencją, czy też może po prostu wykonywali tylko polecenia przełożonego? Tego nie wiemy. Tymi sprawami  i innymi przetargami zajmują się już odpowiednie organy, instytucje i urzędy.

Reasumując powstała sytuacja, w której jakoby pan burmistrz będzie sędzią w swej sprawie i jest to  arcyciekawy epizod. Czy wydane przez niego „wyroki” usatysfakcjonują osobę skarżącą, która z pewnością oczekuje przede wszystkim na  unieważnienie tego postępowania. Czy Urząd Wojewódzki uzna tę uchwałę za zasadną? Czy osoba skarżąca tym razem nie zaskarży działania Rady Miejskiej do Sądu Administracyjnego?

Radni podjęli uchwałę przy dwóch głosach wstrzymujących a pan radny Parusiński stwierdził, że swą decyzję zmienił, gdyż dopiero na sesji mógł głębiej przeanalizować problem po zapoznaniu się z treścią skargi choć na komisji głosował za jej przekazaniem nie mając dostatecznej wiedzy.

Działając w interesie publicznym będziemy pilnie obserwować dalsze dzieje tej skargi i informować państwa oraz naszych rozmówców/informatorów o dalszych jej losach.
E. Tomaszek

Od redaktora naczelnego ITP i powiatowy.pl
Stałe Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018:…
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Iwona Ciężka – Glowacz – Przewodnicząca;
2. Adam Musiała – Z-ca Przewodniczącej;
3. Konrad Parusiński – Członek;
4. Marek Gotfryd – Członek;
5. Piotr Niełacny – Członek.

Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Iwona Ciężka – Głowacz

W momencie przybycia do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie dowiedziałam się, że z obrad Komisji Rewizyjnej zostali wyproszeni: Eugeniusz Tomaszek zastępca redaktora naczelnego ITP i powiatowy.pl oraz Radni Rady Miejskiej w Wieruszowie: Mirosław Jakubczak i Leszek Mieszała. Statut na to pozwala, żeby komisja obradowała tylko w swoim składzie, chociaż osobiście nie zgadzam się z tym, ponieważ w sprawach publicznych, kiedy chodzi o środki publiczne nie powinno być żadnych tajemnic. Mam pytanie do Szanownej Pani Przewodniczącej. Kiedy weszłam na salę sesyjną, gdzie obradowała Komisja Rewizyjna nikt mnie nie wyprosił, zresztą pani szybko zakończyła obrady, zauważyłam jednak, że w obradach komisji rewizyjnej brał udział radny RM w Wieruszowie p. Mirosław Mojsa. Czy się mylę? Czy jeszcze brała udział inna osoba nie będąca w składzie komisji rewizyjnej?Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji oraz faktu, jeśli oprócz radnego Mojsy jeszcze ktoś inny brał udział w obradach tejże komisji, to z jakiego względu. Proszę również nie odpowiadać mi na łączniku czy tugazeta tylko na moim portalu, w komentarzu lub na mojego maila naczelny@powiatowy.pl
Z wyrazami szacunku
Anna Świegot red. nacz. ITP i powiatowy.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „LVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z nadzwyczajnym rozstrzygnięciem

 1. anonim pisze:

  Panie przewodniczący rady mam pytanie czy uczestniczy pan w jakiejś sitwie. Czy nie zdaje pan sobie sprawy że dając pod procedowanie projekt bez podstaw prawnych złamał pan prawo. Razem z burmistrzem zmanipulowaliście radnych. Dlaczego nie zajął się pan skargą która być może wskazuje na kolejne przestępstwo. Przecież to pan powinien rozliczać burmistrza i sprawdzać czy publiczne pieniądze są wydawane prawidłowo. Czy nie powinien się pan podać do dymisji. A państwo radni dlaczego w tak prostacki sposób łykacie każdą manipulacje nie macie nawet odrobiny woli aby temu panu nie ufać i dociekać meritum spraw za którymi tak leciutko podnosicie rączki bo co podatki są nasze a diety są wasze.Takim działaniem tracicie coś takiego jak publiczne zaufanie i nie powinniście już brać udziału w wyborach.

  • K. pisze:

   dobrze powiedziane ,przecierz wy chyba powynniscie sprawdzic czy ten oferent ma racje czy urzednicy ? a tak teraz sprawdzi kto inny .slowa anonima powynnisce wzioć se pod rozwage .

 2. Za miedzy pisze:

  W Wieruszowie to zawsze można liczyć ma dobry kabaret. Ta komisja rewizyjna to najpierw powinna zrewidować siebie i podać do wiadomości dlaczego są tak spolegliwi.

 3. lol pisze:

  Ręce, ręce opadają czy na pokładzie jest prokurator ?

 4. Jolka S. pisze:

  Po co to komentować i tak niedługo wybory

  • murarz pisze:

   Niedobrze ze na na sesjach jest mało mieszkańców, niejednokrotnie w ogóle. Dlaczego ludzi nie interesuje samorząd ? Przecież oni są utrzymywani z podatków mieszkańców. Ludzie ogarnijcie się i zacznijcie przyglądać się kto i ile wydaje naszych pieniędzy i czy prawidłowo te samorządy je wydają .