Burmistrz Psikus otrzymał absolutorium

W czwartek 15 czerwca odbyła się 56. Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Na sali obecnych było 20 radnych co stanowiło kworum do podejmowania uchwał. Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Andrzej Stachowiak.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępno za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

Przed rozpoczęciem obrad nawiązano do odznaczenia Burmistrza Psikusa, któremu nadano Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Więcej o tej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

W dniach 4-6 czerwca burmistrz Piotr Psikus uczestniczył w II Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko „EKOZAKOPANE”. Podczas Forum burmistrz odebrał tytuł EKOJANOSIK za podjęte przez Gminę Kępno działania w zakresie poprawy jakości powietrza. O tym wydarzeniu także wspominaliśmy na www.powiatowy.pl pod tym ADRESEM. Z tej okazji podczas czwartkowej sesji burmistrz nawiązał do tego wyróżnienia.

Jednym z priorytetowych kierunków inwestowania środków budżetu Gminy jest gminna infrastruktura drogowa. W 2017 rok z budżetu wydano na ten cel łącznie ponad 10,5 mln zł, przystępując do realizacji 28 zadań na terenie całej Gminy.
Najważniejszym z tych zadań był I etap przebudowy drogi Mechnice-Olszowa obejmujący budowę drogi gminnej Olszowa – Kierzno.
Wydatki poniesione w 2017 roku na to zadanie, to 3.827.453,62 zł
Pozyskane dotacje na ten cel:

  • 1.338.838,00 zł z budżetu Powiatu Kępińskiego,
  • 1.749.052,00 zł z Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.

Budżet Gminy Kępno uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 101.644.659,60 zł. W trakcie całego roku wartość planowanych dochodów wzrosła łącznie o 12.343.568,90 zł. i na koniec grudnia ubiegłego roku zamknęła się kwotą 113.988.228,50 zł. Zrealizowane w 2017 roku dochody to 111.465.064,39 zł., co stanowi 97,79 % planowych założeń. Zatem wykonanie dochodów należy uznać za prawidłowe.

W uchwale Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku po stronie wydatków zapisano kwotę 108.494.659,60 zł. W wyniku zmian budżetu, na koniec 2017 r. suma planowanych wydatków wyniosła 129.388.022,75 zł.

Jak wynika z powyższego, wartość planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wzrosła o 20.893.363,15 zł.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 119.102.764,42 zł., co stanowi 92,05 % kwoty planowanej. Wydatki bieżące wykonano w stopniu zadowalającym, bo na poziomie blisko 93 % planu, realizując wszystkie zapisane w budżecie obligatoryjne zadania gminy.

Zadłużenie  Gminy Kępno na koniec 2017 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych oraz umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wynosiło łącznie 32.926.000,00 zł., co stanowi 29,5 % w stosunku  do wykonanych dochodów w 2017 r.

Wyżej wymienione zobowiązania będą spłacane w latach 2018 – 2029.

Zrealizowanie budżetu zaopiniowały pozytywnie Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna a także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.