Rozpoczęcie żniw w gminie Trzcinica

Rozpoczęły się żniwa

W gminie Trzcinica rozpoczęły się żniwa. Każdego roku wymagają one wiele pracy i wysiłku. Tegoroczne przyspieszyła długotrwała susza, która będzie miała duży wpływ na wielkość plonów. Wpływ suszy widać we wszystkich rodzajach upraw.
W Urzędzie Gminy Trzcinica przyjmowane są wnioski dotyczące szkód i strat spowodowanych panującą suszą, jest już ich około 220, powołana jest także Gminna Komisja ds. szacowania szkód, która na bieżąco przyjmuje wnioski.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych;

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenia społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów i sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

5) Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30%, to jest to pomoc publiczna udzielana na postawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis.
Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy dla poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie podjęta po zakończeniu szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów.

6) Ponadto aktualnie procedowana jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma na celu m.in. obniżenia oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy do 0,5% w skali roku. Powyższe obniżenie oprocentowania dotyczyć będzie wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienie szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego z następujących ryzyk suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.