O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Lututów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Lututów

Przedmiotem ustnego nieograniczonego przetargu są:

1/ nieruchomość gruntowa o pow. 0,2281 ha, nr ewid. 145/3 obręb 0030 Żmuda, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 47,68 m2. Przeznaczenie nieruchomości – BR – grunty rolne zabudowane. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Nr KW SR1W/00089346/1.

Cena wywoławcza – 50865,00 zł. Wadium – 5000,00 zł.

2/ nieruchomość rolna o pow. 1,0000 ha, nr ewid. 145/4 obręb 0030 Żmuda. Przeznaczenie nieruchomości – R – grunty rolne. Nr KW SR1W/00089346/1.

Cena wywoławcza – 16700,00 zł. Wadium – 1700,00 zł.

3/ nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1057 ha, nr ewid. 175/9, obręb 0025 Piaski. Przeznaczenie nieruchomości – B – działka zagrodowa. Nr KW SR1W/00090686/6.

Cena wywoławcza – 19000,00 zł. Wadium – 1900,00 zł.

Kandydaci na nabywcę nieruchomości opisanej w pkt 2 muszą spełniać kryteria, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).

Przetarg odbędzie się 29 października 2018 r. o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lututowie przy ulicy Klonowskiej 8, 98-360 Lututów, I piętro sala nr 14.

Wadium (forma wnoszenia wadium – gotówka) należy wpłacić na konto Gminy Lututów w RBS Lututów nr 57 9256 0004 0000 0039 2000 0060 w terminie do 25 października 2018 r.

Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonów: 438714052 lub 438714057.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.