Debata czy „debata”?

Minęło troszkę czasu od ostatnich wydarzeń w lokalu „pod Różą” więc czas na komentarz w tej sprawie. W zasadzie nie mieliśmy z tej „Debaty” robić relacji, ale wielu czytelników naszej gazety i portalu prosiło nas o zdanie w tym temacie. Organizator tego spotkania nadał mu rangę debaty wyborczej, ale to w żadnym punkcie tego spotkania takiej formy nie przyjęło.

Pierwsza część tej „Debaty” to po prostu zwykły polityczny wiec wyborczy kandydata na burmistrza. Padało wiele pytań, ale nie padały odpowiedzi. Najwięcej pytań zadawał prowadzący do prowadzącego i na te udzielał odpowiedzi. Było kilka wystąpień po stronie publiczności, ale wybrzmiały one raczej jako lansowanie się co niektórych osób i przedstawianie jakiś bliżej niezrozumiałych wywodów.

Druga część „Debaty”, gdy na sali pojawił się Bogdan Nawrocki były Burmistrz Wieruszowa i kandydat na Burmistrza w nadchodzących wyborach, stała się tylko i wyłącznie okazją do ataku na byłego burmistrza. Prowadzący nie pozwalał na swobodne wypowiedzi, gdy kontrkandydat poruszał dla niego niewygodne tematy to zwyczajnie przerywano mu wchodząc w słowo i zmieniając kierunek dyskusji. Dochodziło nawet do tego, że niektóre osoby z publiczności, aby poprzeć obecnego burmistrza uciekały się do kłamstw, ale nie zostało to zdementowane bo i po co.

Można by rzec, że to wszystko na ten temat, ale jest jeszcze kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że na nadchodzącą kadencje obecny burmistrz nie posiada programu a w zasadzie będzie realizował to co zaproponował w poprzednim programie obliczonym o ile pamiętamy na cztery lata. Wynika z tego, że realizacja tego programu nie wypadła chyba dobrze, ale nie wiemy ile lat upłynie teraz żeby to zrealizować, ale gdyby wygrał wybory to może nareszcie władza trafi do ludzi i wszystko będzie transparentne do bólu.

Pojawiła się wizja budowy mieszkań i rozdawania majątku mieszkańców nawet za dwa złote tylko nie wiadomo w czyim interesie, bo jak mówią mieszkańcy wyprzedaż majątku za bezcen jest karygodny.

Obecny burmistrz cały swój wysiłek kieruje na walkę z partyjniactwem i specjalnie nie wiadomo dlaczego?  Jak złośliwie powiadają co niektórzy, aby jeszcze bardziej funkcjonowało „kolesiostwo” co dla mieszkańców raczej efektów nie daje, a jak już to bardzo nielicznym.

Obecny burmistrz wielokrotnie wypowiedział się już na temat geotermii i „eldorado”, jakie jest pod nami, tylko musimy się tam dostać. Dowiedzieliśmy się więc, że te zasoby ciepłych wód maja ok. 75 stopni Celsjusza i niskie zasolenie co jest idealnym rozwiązaniem dającym nowe możliwości np. ogrzewania mieszkań. Mimo wielu wysiłków nie potrafimy zlokalizować źródła tych danych. Burmistrz zakomunikował też, iż w tej sprawie gmina złożyła dwa projekty. Nie wiemy co się dzieje z tym drugim, ale według naszego rozeznania na razie nic, bo nabór wniosków trwa do końca roku a decyzja w tym zakresie nie pojawi się wcześniej niż w połowie następnego.

Udało się nam jednak dotrzeć do wiedzy co stało się z tym pierwszym wnioskiem. Został on po prostu odrzucony z przyczyn formalnych, bo był źle przygotowany i nie spełniał wymaganych kryteriów. Aby nie być gołosłownym przytoczymy tu pewien dokument, który powinien w zdecydowany sposób wyjaśnić temat wieruszowskiej geotermii.

Warszawa, dnia 09-03-2017 r. MINISTER ŚRODOWISKA
DFE-I.070.12.2017.PC dot. K8ZAP2120
Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na zapytanie pani poseł Krystyny Sibińskiej z 21 lutego 2017 r. w sprawie geotermii w Wieruszowie, sygn. K8ZAP2120, pragnę przekazać następujące informacje.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW), mając na uwadze potencjał wód geotermalnych w Polsce wskazujący na możliwości ich wykorzystania do rozwoju produkcji ciepła lub energii z odnawialnych źródeł, podjął kompleksowe działania w celu wznowienia finansowania zadań związanych z rozpoznawaniem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych jak również przygotowania instrumentu wsparcia dla energetycznego wykorzystania tych zasobów. Głównym celem jest zatem energetyczne/ciepłownicze wykorzystanie zasobów geotermalnych. Nie jest przewidziane dofinansowanie prac rozpoznawczo-poszukiwawczych ukierunkowanych na przyszłe wykorzystanie zasobów geotermalnych dla potrzeb rekreacyjnych lub balneologicznych.

W związku z powyższym zostały przygotowane i zatwierdzone stosowne programy priorytetowe, w ramach których możliwe jest dofinansowanie:
– badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał (wykonanie odwiertu badawczego) – program priorytetowy Geologia i górnictwo, Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz
– budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej, a także modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownie/elektrociepłownie geotermalne oraz rekonstrukcji otworu lub wykonania otworu chłonnego – program priorytetowy Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Programy zamieszczone są na stronie internetowej NFOŚiGW. Poniżej przedstawiam wybrane dane dotyczące programu priorytetowego Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w zakresie geotermii, w ramach którego gmina Wieruszów złożyła do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Wieruszów”.

Program priorytetowy Geologia i górnictwo, Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (dot. wykonania otworu termalnego, badawczego):
1)Beneficjenci:
podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
2)Forma dofinansowania: dotacja.
3)Intensywność dofinansowania:
– do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
– do 50 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Intensywność może być podwyższona o: – 10 pkt procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
– 20 pkt procentowych dla małych i mikroprzedsiębiorstw.
(Definicja średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw określona jest w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1))
4) Warunki dofinansowania:
– przedsięwzięcie posiada projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją marszałka (w zakresie wód termalnych) albo projekt robót geologicznych, zgłoszony zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze staroście (w zakresie wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi),
– przedsięwzięcie posiada Analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, zawierającą istotne elementy pozwalające na ocenę wniosku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w załączniku do części 1) Programu pn. Ocena analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, będącym listą sprawdzającą wykonanej Analizy. Ocena dokonywana jest na etapie oceny formalnej, w oparciu o kryteria dostępu i jeśli jej ostateczny wynik jest negatywny wniosek zostaje odrzucony,
– Wnioskodawca posiada tytuł prawny do gruntu,
– przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało rozpoczęte przez dniem złożenia wniosku,
– przed podjęciem decyzji o udzieleniu dofinansowania konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia, wydanej przez ministra właściwego ds. środowiska, o której mowa w art. 411 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska (o opinię występuje NFOŚiGW).
Podstawowe znaczenie przy ocenie wniosków w NFOŚiGW ma analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, dokonywana w oparciu o złożone wnioski.

W przeprowadzonej ocenie wniosku gminy Wieruszów o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Wieruszów” na 17 kryteriów wniosek otrzymał negatywną ocenę w 5 kryteriach, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1.Obecność substancji wpływających na korozję:
Mineralizacja wody termalnej wynosi aż ok. 110 g/dm3 i wymaga zastosowania specjalnych materiałów odpornych na korozję. W projekcie robót geologicznych nie wskazano propozycji założeń dla rozwiązań technicznych instalacji.

2.Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z art. 19 ust. 8 Prawa energetycznego), w tym uwzględnienie OZE, m.in. zasoby geotermalne:Brakuje informacji w tym zakresie.

3.Dostępność sieci ciepłowniczej, w tym: lokalizacja otworów w pobliżu sieci ciepłowniczej, zapewnienie całorocznego zapotrzebowania na ciepło, budowa instalacji na tzw. „letnią dolinę”, tj. stałe całoroczne zapotrzebowanie:
W załączniku 7 do wniosku „Analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych” w pkt 1.3. „Sieć ciepłownicza” nie podano informacji, że na terenie gminy Wieruszów występuje sieć ciepłownicza. Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy następuje z lokalnych kotłowni usytuowanych w obiektach użyteczności publicznej oraz z indywidualnych kotłowni w gospodarstwach domowych, obiektach usługowych i produkcyjnych. Wykorzystywane paliwa to węgiel, gaz ziemny i biomasa.
Brak informacji o planach gminy w zakresie rozbudowy budowy istniejącego rurociągu ciepłowniczego (należącego do ciepłowni Pfleiderer Prospan). We wniosku brakuje informacji o możliwości współpracy między istniejącą ciepłownią a planowaną ciepłownią geotermalną.

4.Wstępny bilans energetyczny uwzględniający zapotrzebowanie na energię pochodzącą z zasobów geotermalnych:
Zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 43 MW. Zapotrzebowanie na ciepło wynosi 430216 GJ/rok. We wniosku przedstawiono jedynie teoretyczny, uproszczony schemat koncepcji zagospodarowania wody geotermalnej, bez bilansu energetycznego.

5.Uprawdopodobnienie zagospodarowania wytworzonej energii cieplnej/elektrycznej:
Ze względu na niską temperaturę wody termalnej 46 0 C, wydajność na poziomie 35 m3/h budowa elektrociepłowni geotermalnej jest niemożliwa. Teoretycznie jest możliwe wykorzystanie ciepła geotermalnego na cele ciepłownicze przy tych parametrach wody termalnej, ale jak pokazano w „Analizie …” jest to na granicy możliwości technologicznych. Pokazana w pkt. 4.4 „Analizy ..” koncepcja budowy ciepłowni geotermalnej jest skomplikowana i wymaga pogłębionej analizy bilansu energetycznego przetwarzania energii, który nie został przygotowany przez wnioskodawcę.

Jednocześnie informuję, że aby uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu rozpoznania zasobów geotermalnych wnioskodawca musi wykazać zasadność realizacji inwestycji, tj. spełnić warunki określone w programie priorytetowym, a w szczególności:

– musi wykazać dostępność sieci ciepłowniczej i możliwość oddania ciepła/energii do sieci, w powiązaniu z lokalizacją otworu lub wykazać możliwość wykorzystania pozyskanego ciepła/energii do ogrzewania dużych obiektów na zintegrowanym obszarze,
– musi uwzględnić geotermię w Założeniach do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z art. 19 ust. 8 Prawa energetycznego) na danym obszarze oraz w Palnie Gospodarki Niskoemisyjnej,
– musi wykazać, że zakładane temperatury i wydajności są miarodajne dla ciepłowniczego lub energetycznego wykorzystania tych zasobów.

Powyższe uwarunkowania wynikają z faktu, że NFOŚiGW dofinansowuje takie inwestycje, które w najbliższej przyszłości przyniosą wymierny efekt dla środowiska, tj. zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Jest to możliwe wtedy, gdy istnieje infrastruktura techniczna do przyjęcia pozyskanego ciepła/energii (m.in. dostępne sieci ciepłownicze), a także całoroczne zapotrzebowanie na ciepło i jego odbiór na określonym poziomie.

Wnioskodawca – Gmina Wieruszów został przez NFOŚiGW na początku lutego br. pisemnie powiadomiony, iż wniosek został odrzucony w wyniku negatywnej oceny oraz, że przysługuje Jemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma możliwość zwrócenia się o powtórną ocenę wniosku wraz z odniesieniem się do stanowiska NFOŚiGW. Wnioskodawca nie skorzystał z tego uprawnienia.
Z poważaniem
Mariusz Gajda
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska / – podpisany cyfrowo/

Tutaj dostęp do oryginalnego dokumentu. Kliknij

Reasumując, czy kolejny wniosek ma szanse? Być może poprawiono wniosek, ale w kwestii wymagań uwarunkowań technicznych nic się nie zmieniło. Burmistrz przez cztery lata nie potrafi sobie poradzić z zakopanym ciepłociągiem a z czego i jak wybuduje infrastrukturę ciepłowniczą dla całego miasta? Czy ministerstwo rzuci ponad 20 mln. tylko po to aby się dowiedzieć jak jest z tym ciepłem Ziemi koło Wieruszowa mając udokumentowane i zbadane złoża na terenie kraju?

Może komuś się wydaje, że ciepło z Ziemi jest za darmo, ale czy ktoś robi bilans, bo jego pozyskanie to jednak ogromne koszty a utrzymanie tej infrastruktury gdyby nawet powstała za darmo nie będzie.
Zdaniem wielu mieszkańców są to tylko marzenia i całe szczęście, że nie wsadzają za to do przysłowiowej „ciupy”.

Jak więc twierdzi wielu mieszkańców znacznie lepiej jest głosować na kandydata, który jest osadzony realnie w środowisku, ma program i wie czego się podejmuje.
Na podstawie relacji uczestników spotkania w lokalu Pod Różą i rozmów z mieszkańcami.
Red.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Debata czy „debata”?

 1. Syzyf pisze:

  Materiał z prawdziwego zdarzenia, niech inni patrzą i się uczą jak fachowe materiały poparte dowodami sie pisze.
  Oczekuję na debatę zorganizowaną przez ITP wszystkich trzech kandydatów i mieszkańców a nie zaproszonych popieraczy, którzy piszą „pacz” i wyznają miłość na FB.
  Zgadzam się, że spotkanie pod różą przepełnione było kpinami i atakami słownymi na kontrkandydata, co po raz kolejny pokazuje poziom niektórych osób. Nie dziwi mnie fakt, że niektórzy przeszli na drugą stronę, co widać na plakatach wyborczych, wstyd… Pan Nawrocki elegancki i kulturalny, odpowiedni strój aż miło patrzeć. Dla mnie wzór burmistrza to na pewno nie trampki i czworonożny bohater dla ocieplenia wizerunku. Cieszę, że nareszcie ITP rzetelnie informuje mieszkańców, tak trzymać!

 2. Zadowolony pisze:

  Super napisane, cała prawda wreszcie. Eldorado to będzie jak koło Floriana zostanie rozbity namiot bo już nic nie będzie. Program pani Agnieszki bardzo merytoryczny, do mnie trafił i jestem ZA

 3. tak tylko pytam pisze:

  Rzeczywiście pan sołtys oficer Ludowego Wojska Polskiego rzucał publicznie kłamstwami, ale czy ma honor oficera, aby przeprosić publicznie pana Bogdana?