Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu murowanego, oznaczonego nr 10, o pow. 14,50 m2 usytuowanego na działce oznaczonej nr 147 w obrębie m. Wieruszów przy ul. Ludwika Waryńskiego 15, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego.

Okres trwania najmu – nieoznaczony.

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 w stosunku miesięcznym, z tytułu najmu garażu blaszanego – 83,00 złotych + należny podatek VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 zł ( słownie złotych : dziesięć 00/100)
najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 r. na konto :

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
O/ Wieruszów
33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie.

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2018 r., o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr 5.

Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu z tytułu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi, osobie, która przetarg wygrała.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 62 78 13 396 /.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.