Kalendarium inwestycji w gminie Trzcinica w 2018 roku

Rok 2018 w Gminie Trzcinica obfitował w kolejne inwestycje i modernizacje.

12 stycznia została podpisana umowa na „Przebudowę z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Wykonawcą zadania została firma P.P.H.U. „JOKPOL” za kwotę 2 195 550 złotych.

22 lutego została podpisana umowa z firmą EREM Pracownia Projektowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”. Bezpośrednio po ogłoszeniu naboru na środki zewnętrzne został złożony wniosek o dofinansowanie.

W marcu wyłoniono wykonawcę elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Pomianach. Wykonawcą została firma „Murarstwo-Tynkarstwo M. Złobiński” ze Smardz.

W marcu rozpoczęły się prace w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I”. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa. Wartość całkowita tego etapu to 5 245 094,35 złote, w tym dofinansowanie 2 760 882,91 złote, w ramach Osi Priorytetowej 4.”Środowisko”, w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

12 kwietnia zawarta została umowa na wykonanie zadania „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica”. W ramach tej umowy powstały place zabaw w Laskach i Trzcinicy oraz wiaty w Pomianach i Teklinie.

Firma „Inea S.A.” w Poznaniu przystąpiła do projektowania sieci kablowej teletechnicznej (w tym Internet szerokopasmowy) wraz z przyłączami. Zakres opracowania obejmuje kolejne miejscowości Gminy Trzcinica.

28 kwietnia odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Aniołce Pierwszej.

14 maja zawarta została umowa na wykonanie „Wodociągu i kanalizacji w miejscowości Trzcinica ul. Spokojna”. Wykonano także sieć wodociągową w miejscowości Granice.

W maju rozpoczęła się kontynuacja inwestycji gazu ziemnego w Gminie Trzcinica przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa. W Laskach dotyczyła ona ulicy Armii Krajowej. Natomiast w Trzcinicy objęła ulice Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną, Spokojną, Pocztową, Kolejową, Lipową i część Jana Pawła II.

W 2018 roku odnowiono i doposażono place zabaw w Aniołce Pierwszej, Piotrówce, Wodzicznej i Teklinie.

W ramach poprawy bazy rekreacyjnej pozyskano środki w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zakup parasoli z nadrukiem i ławostołów. Wybudowano także altanę w Smardzach.

W związki z realizacja zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”, na które została przyznane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprosił Gminę Trzcinica do udziału w V edycji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, które odbyły się 12 maja w Zespole Szkół w Laskach.

Sporo inwestycji zostało wykonane w zakresie gminnej infrastruktury drogowej. Zmodernizowano drogi w Teklinie i Aniołce Pierwszej. Wybudowano drogi Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska (etap końcowy) i ulica Młyńska w Trzcinicy oraz łącząca Czereśniową z Mostową w Laskach. Na to zadanie pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wybudowano także drogę Piotrówka kierunek Kępno (etap końcowy). Na tę inwestycję pozyskano środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wykonano także dokumentację drogi w Kwasielinie.

W ramach współpracy z Powiatem Kępińskim wykonane zostały modernizacje na kolejnych odcinkach dróg powiatowych.

22 sierpnia w Poznaniu zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica. Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”. Inwestycja obejmująca ulicę Jana Pawła II od Organistówki do skrzyżowania z ulicą Boczną wykonana będzie w 2019 roku.

Gmina Trzcinica zawarła umowę z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

Kontynuowane były prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowościach Aniołka Druga, Kuźnica Trzcińska, Teklin, Piotrówka, Laski ulica Lipowa, Borek, Smardze, Trzcinica, ulica ks. Białka i ulica Kolejowa, Ignacówka Trzecia i Pomiany.
Ponadto dobudowano linię kablową wraz z montażem oświetlenia w miejscowościach Borek kierunek Kuźnica Trzcińska, Pomiany oraz Laski Osiedle Spółdzielcze.

W 2018 roku wybudowano chodniki w Laskach ulica Zamkowa i Trzcinica ulica Pocztowa. Ponadto utwardzono place przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy, plac przy stadionie sportowym w Trzcinicy, plac pod altaną w Pomianach oraz plac przy stadionie sportowym w Laskach.

W mijającym roku udało się pozyskać środki na zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Trzcinica po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiła i przekazała jednostkom OSP: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piłę ratowniczą i defibrylator. Zadaniem objętych zostało wszystkie osiem jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Trzcinica. Wartość całkowita realizacji projektu to 31 997,65 złotych w tym 319,99 złotych to środki własne Gminy Trzcinica. Zadanie pod nazwą „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzcinica w sprzęt i urządzenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ponadto rozpoczęła się rozbudowa garażu OSP w Trzcinicy, a w garażu OSP w Pomianach wymieniono bramę.

W Zespole Szkół w Laskach wykonane zostało nowe ogrodzenie od strony ulicy Lipowej, natomiast w Zespole Szkół w Trzcinicy zrealizowano prace malarskie w salach lekcyjnych, korytarzach i łazienkach. W obu zespołach szkół uzupełniono szkolne place zabaw.

W roku 2018 wykonano kilka prac modernizacyjnych i porządkowych.
W dniach 24-25 września przeprowadzono prace renowacyjne drugiej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy. Dokonano wielu nasadzeń zieleni oraz zabezpieczono lipę w Wodzicznej. Wymieniono na nowe część tablic ogłoszeniowych.

W minionym roku modernizowano i doposażano Domy Ludowe. W Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej zmodernizowano sufit, oświetlenie i przeprowadzono prace malarskie. W Domu Ludowym w Pomianach położono nową elewację oraz wykonano prace malarskie. W Domu Ludowym w Laskach wymieniono pokrycie dachowe wraz z ekranami bocznymi,. W Domu Ludowym w Wodzicznej wykonano instalację centralnego ogrzewania z kotłownią. W Domu Ludowym w Piotrówce modernizowano zaplecze kuchni, ponadto w salce spotkań KGW w budynku Piotrówka 22 zmodernizowano zasilanie w wodę oraz energię elektryczną. Przy Domu Ludowym w Smardzach uzupełniono oświetlenie terenu oraz budynku. W Domach Ludowych w Aniołce Pierwszej, Pomianach, Piotrówce, Smardzach, Trzcinicy i Wodzicznej zakupiono wyposażenie.

27 grudnia odbyło się przekazanie nowego samochodu dla Policji. Gmina Trzcinica dofinansowała zakup tego pojazdu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.