Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienia Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. 17 grudnia 2018 r. ruszyły 30-dniowe konsultacje społeczne projektu strategii, która będzie obowiązywać do doku 2030. Takie spotkanie odbyło się 14 stycznia w Kępnie w hotelu „Kamiński a zdrowie”.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem spotkania odbył się krótki briefing prasowy, na którym pokrótce przedstawiono zarys i najważniejsze cele KSRR. Udział w nim wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Minister Andżelika MożdżanowskaDaniel Baliński – wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz starosta Powiatu Kępińskiego – Robert Kieruzal.

Powiat Kępiński został wybrany gospodarzem tego spotkania ze względu na ogromną charakterystykę i potencjał gospodarczy w regionie wielkopolski. Znaczenie to podkreśliła Minister Andżelika Możdżanowska – Musimy sobie zdać sprawę, że mamy takie kierunkowe nasze specjalizacje, które Wielkopolsce nadają impuls do wykorzystania. Branża meblowa, kreatywny przemysł czy wnętrza przyszłości to właśnie jeden z tych elementów. (…) Mam nadzieję, że tutaj zrodzi się kilka cennych inwencji we współpracy przede wszystkim partnerstwa lokalnego, ale także międzypowiatowego, co jest dla nas niezwykle istotne żeby uszyć tak na prawdę tą Strategię Rozwoju Regionalnego na miarę potrzeb Wielkopolski. Może porównam to do dwóch garniturów: jeden garnitur jest kupiony w sklepie, który jest modelowy a drugi jest dokładnie tej jakości, ale uszyty na miarę konkretnej osoby. I właśnie ten uszyty na miarę to jest strategia dla Wielkopolski. 

KSRR opisuje wyzwania rozwojowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, określa cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz pozostałe instytucje publiczne i prywatne.

KSRR pokazuje, jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska stała się świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji, jak wykorzystać atuty regionu do jego rozwoju – zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucje, mając na uwadze fakt, iż potencjały rozwojowe poszczególnych obszarów są zróżnicowane i rozłożone nierównomiernie.

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego można podsumować w kilku najważniejszych punktach:

  • Nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju – wyrównywanie szans obszarów w słabej kondycji społeczno-gospodarczej ale też tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjności polskich regionów. Koncentracja wsparcia na obszarach słabszych gospodarczo i nadanie impulsów do ich rozwoju i integracji z szerszym otoczeniem.
  • Zdecentralizowany system programowania i realizacji polityki regionalnej, w którym główną rolę odgrywają samorządy województw z aktywniejszym udziałem samorządów lokalnych i innych partnerów społeczno-gospodarczych w szczególności w rozwiązywaniu subregionalnych problemów rozwojowych
    (np. w ramach porozumienia terytorialnego).
  • Szersze włączenie samorządów lokalnych i partnerów społeczno-gospodarczych w działania rozwojowe oraz przełamywanie barier we współpracy między samorządami, jak i z przedsiębiorcami i mieszkańcami (sieciowanie, partnerstwa); oddolne tworzenie planów rozwoju, które spotykają się z celami polityk wyznaczonych na poziomie rządu.
  • Na samorządach lokalnych spoczywać będzie większa niż dotąd odpowiedzialność – niezbędny będzie wzrost aktywności także tych najsłabszych jednostek   w sferze gospodarczej oraz przełamywanie barier we współpracy między samorządami oraz poprawa dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami, a na samorządach wojewódzkich aktywna rola inicjatora, koordynatora i mentora działań rozwojowych w regionie także w układach funkcjonalnych.
  • Aktywniejsza rola rządu w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów i aktywizacji niewykorzystanych potencjałów na poziomie subregionalnym przy wykorzystaniu instrumentów adresowanych z poziomu krajowego do poziomu subregionalnego i obszarów powiązanych funkcjonalnie (miejskich i wiejskich) – m.in. przez realizację Programu Ponadregionalnego 2020+, porozumienia terytorialne.
  • Podniesienie kompetencji administracji samorządowej (stawianie jej większych wymagań) przy jednoczesnym rozszerzeniu katalogu instrumentów wsparcia zdolności administracyjnych JST (wsparcie gmin o niskich zdolnościach administracyjnych (CWD), współpraca miast (PIM), wsparcie partnerstw miejsko-wiejskich).
  • Polityka regionalna w układzie terytorialnym będzie w większym niż dotychczas stopniu realizowana poprzez zintegrowane pakiety działań dostosowane do danego terytorium (realizujące cele wyznaczone terytorialnie) i łączące interwencje w różnych sektorach postrzegane dotychczas jako rozdzielne, co przyczyni się do podniesienia kompetencji administracji samorządowej, zwiększenia efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych, ale także pozwoli zbudować kapitał społeczny i poczucie współodpowiedzialności za rozwój swojego terytorium.

Na konferencji z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami gmin i powiatu oraz wszystkimi zainteresowanymi rozmawiano o korzyściach jakie ma przynieść KSRR. Wyświetlono także prezentację na ten temat, która dostępna jest pod tym adresem: Prezentacja programu

red.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.