Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez wojewodę. Lututów wkrótce odzyska prawa miejskie!

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau pozytywnie zaopiniował wniosek o przywrócenie praw miejskich dla Lututowa. Wniosek został już skierowany przez wojewodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak poinformował nas Wójt Gminy Lututów Pan Marek Pikuła od stycznia 2020 roku Lututów ponownie będzie miastem.

 

– Pan Wojewoda bardzo ładnie wniosek umotywował, uzasadnił, przedstawiając cztery takie istotne argumenty; po pierwsze względy historyczne i dwukrotne posiadanie praw miejskich przez Lututów. Bardzo ważnym umotywowaniem było to, że w Lututowie odbyła się bitwa powstania styczniowego. Konsekwencją tego było, iż car pozbawił Lututów praw miejskich. Drugi taki punkt istotny, który wymienił pan wojewoda to urbanistyczny układ Lututowa wraz z rynkiem, bardzo dobrze opisany przez dyrektorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej; Jana Książka i Tadeusza Olejnika. Piękny rynek świadczy o tym, że wówczas myślano o rozwoju Lututowa. Trzeci istotny powód to to, że ponad 70 % mieszkańców nie zajmuje się i nie utrzymuje z rolnictwa, jest zatrudnionych w pobliskich firmach i przedsiębiorstwach lub prowadzi własne firmy. Nie jest to miejscowość typowo rolnicza. Czwarty taki ważny argument to bardzo dobry wynik konsultacji społecznych, w których prawie 80% mieszkańców opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich dla Lututowa – powiedział wójt Pikuła.

Do końca lipca ministerstwo musi rozstrzygnąć wniosek. Rola wojewody łódzkiego ma ważne znaczenie, bo to on na terenie województwa tworzy kolejne miasto.
Decyzje co do ponownego nadania praw miejskich podpisze Premier RP Mateusz Morawiecki.

Jest to niewątpliwy prestiż dla Lututowa, mieszkańców i uczniów zwłaszcza ZSR, ponieważ będą się uczyć nie na wsi ale w mieście. Być może zostanie ponownie przywrócona filia wyższej uczelni. To też nie jest bez znaczenia. Ranga oświaty i innych dziedzin życia zostanie niewątpliwie podniesiona.

Anna Świegot
redaktor naczelna

 

Z kart historii … .

Lututów – miastem. Oczywiście to administracyjne przekształcenie jest absolutnie możliwe, tym bardziej, że w przeszłości już dwukrotnie takie prawa Lututów posiadał. Chociaż przywrócenie praw miejskich zależy od akceptacji Wojewody Łódzkiego, a następnie decyzji Prezesa Rady Ministrów, jest ono również w naszych rękach i wyraża się wolą społeczną mieszkańców. Możemy odwoływać się do ważnych kart historii z czasów króla Władysława Jagiełły, kiedy to ów władca za namową ówczesnego właściciela naszej osady – Bieniasza z Walichnów, syna Lutolda Wierusza – nadał jej na początku XV wieku prawa miejskie. Był więc Lututów miastem szlacheckim leżącym w ziemi wieluńskiej. Posiadał znaczącą parafię oraz stanowił ośrodek targowy i rzemieślniczy. Ważnym źródłem utrzymania mieszczan było ponadto rolnictwo. Wiek siedemnasty nie okazał się łaskawy dla Lututowa, bowiem w 1639 roku spłonęła znaczna część zabudowy miasteczka. Do jego upadku przyczyniły się ponadto zniszczenia.

W okresie wojen szwedzkich w drugiej połowie XVII i początku XVIII wieku, w tym stacjonowanie wojsk po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Splot niekorzystnych wydarzeń skutkował utratą praw miejskich. Na początku kolejnego stulecia właściciel dóbr lututowskich, Alojzy Prosper Biernacki, jeden z najwybitniejszych działaczy społecznych, politycznych i gospodarczych w Królestwie Polskim podjął starania o przywrócenie Lututowowi utraconych praw miejskich (1816 r.). Kolejny właściciel Lututowa, Stanisław Biernacki, poczynił kolejne starania o erygowanie miasta. Tym razem okazały się one skuteczne i postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 7 marca 1843 roku dokonano zmiany statusu administracyjnego Lututowa. Należał on do grupy najmniejszych miast w Królestwie i obok Wieruszowa, Praszki, Bolesławca i Osjakowa, leżących   w powiecie wieluńskim, był zaliczony do ośrodków miejskich V rzędu. Jak zauważył prof. Tadeusz Olejnik, autor publikacji poświęconej Lututowowi: „Sporządzony na polecenie S. Biernackiego plan regulacyjny, obejmujący wytyczenie nowych oraz prostowanie i poszerzanie już istniejących ulic, wydzielenie placu na obszerny rynek oraz działki pod budowę ratusza, nadawał Lututowowi cechy typowo miejskie pod względem rozplanowania przestrzennego”. W Lututowie znacznie wzmocniło się wówczas rzemiosło i handel, głównie dzięki nowym osadnikom. Miasteczko, pomimo wielu gospodarczych problemów, odgrywało dla najbliższej okolicy rolę centrum gospodarczo-usługowego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie powstania styczniowego pod Lututowem 15 czerwca 1863 roku miała miejsce krwawa bitwa oddziałów powstańczych pod dowództwem Antoniego Korotyńskiego z wojskami rosyjskimi. Poległych powstańców pogrzebano w zbiorowej mogile    na lututowskim cmentarzu. Kilka lat po upadku powstania szereg najmniejszych miast,w tym Lututów, na mocy ukazu cara Aleksandra II, także w ramach represji po powstaniu styczniowym utracił prawa miejskie. Doprowadziło to do ograniczenia możliwości jego rozwoju, w konsekwencji regresu gospodarczo-społecznego. Jednakże po odzyskaniu niepodległości nastąpił ponowny rozwój osady, którą w dalszym ciągu zwyczajowo nazywano miasteczkiem. Istniały wówczas drobne instytucje bankowe, drobny przemysł, handel i rzemiosło, którym zajmowali się fachowcy zarówno chrześcijańscy, jak i żydowscy. Po 1945 roku Lututów stopniowo podnosił się z pożogi wojennej. Obecnie jest miejscowością, w której funkcjonują różne instytucje, m.in. oświatowe, posiadające bardzo dobrą infrastrukturę, w tym szkoła średnia – Zespół Szkół Rolniczych,a także aktywnie działający, z wieloma oddziałami Rejonowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lututowie. Wszystko    to sprzyja naszym staraniom, by Lututów ponownie stał się miastem.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lututów!

Po prawie 150 latach Lututów ma kolejną szansę BY STAĆ SIĘ MIASTEM. W dniu 28 lutego 2019r. na VI-tej Sesji Rady Gminy tutejszy samorząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI/43/2019 w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Lututów statusu miasta. Przywrócenie praw miejskich byłoby swego rodzajem zadośćuczynieniem doznanych przez naszych przodków krzywd. Zatem z szacunku do przeszłości w trosce o przyszłe młode pokolenia podjęto decyzję o rozpoczęciu starań związanych z przywróceniem praw miejskich dla miejscowości Lututów.To historyczny moment dla naszej Małej Ojczyzny. Możemy stać się żywymi świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Lututów. Zdecydujmy zatem wspólnie w jakich warunkach i nowej perspektywie będą żyć, pracować i kształcić się nasze dzieci, wnuki kolejne pokolenia mieszkańców gminy.W związku z uruchomieniem wymaganej przepisami prawa procedury, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone wśród Państwa stosowne konsultacje społeczne. Każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska w tej jakże istotnej dla naszej całej gminy sprawie przywrócenia praw miejskich dla Lututowa. Wprawdzie wynik konsultacji nie jest wiążący dla Rady Ministrów, jednakże praktyka pokazuje, że poparcie mieszkańców może zaważyć na treści rozstrzygnięcia rządowego.

Status miasta może przyczynić się do podniesienia rangi i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości i gminy. Prawa miejskie nie pociągają za sobą dodatkowych przywilejów dla mieszkańców czy władz lokalnych, niemniej posiadanie statusu miasta odgrywa ważną rolę wizerunkową dla miejscowości dysponującej takim statusem. Uzyskanie praw miejskich może być także drogą do zawarcia porozumień partnerskich z miastami zagranicznymi /tzw. miasta bliźniacze/ oraz do pozyskania funduszy zewnętrznych, związanych z rozwojem obszarów miejskich. Status miasta ma także wymiar symboliczny dla społeczności lokalnej, która niejednokrotnie wyraża tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi. W przypadku pozytywnego wyniku konsultacji społecznych, Lututów ma szansę odzyskać prawa miejskie już 1 stycznia 2020 r. Przywrócenie praw miejskich z pewnością podniosłoby rangę zarówno tej miejscowości jaki całej gminy. Ostateczna decyzja należy do Prezesa Rady Ministrów.

KORZYŚCI NADANIA PRAW MIEJSKICH

Większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy w pierwszej kolejności szukają terenów miejskich ze względu na lepszy poziom infrastruktury i dostępności pracowników. Rozwój terenów pod dalsze inwestycje. Lepsze wyróżnienie spośród innych miejscowości i wyższa ranga Lututowa w regionie. Możliwość ubiegania się o fundusze przeznaczone na rozbudowę i rewitalizację architektury i infrastruktury miejskiej. Rozwój pod względem urbanistycznym, zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Możliwość pozyskiwania środków Unijnych na rewitalizację terenów. Modernizacja ulic. Prestiż –postrzeganie Lututowa jako chcącego się rozwijać miasta z aspiracjami.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA MIESZKAŃCOM W ZAKRESIE NADANIA STATUSU MIASTA

…Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

NIE.  Stawki podatku od nieruchomości uchwalane przez Radę Gminy są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi. Nie ma, więc podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko–miejską.

Co z podatkiem rolnym?

NIE. ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALANIA. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?

NIE.  Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast niewymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?

NIE. Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z ustawy –Karta nauczyciela.

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów jak również zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Lututów, jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą wiejsko-miejską.

Co z opłatami za wodę, śmieci, kanalizację -czy wzrosną?

NIE. Podobnie jak w wielu poprzednich przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?

NIE. Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza?

NIE. W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych?

NIE. Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego.

lututowgmina.p

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.