UROCZYSTOŚCI 15-LECIA STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNEGO „RODZINA” W LUTUTOWIE 20 LIPCA 2019 ROKU

Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” w Lututowie Kazimiera Chrobot dokonała otwarcia uroczystości i powitała zacnych zaproszonych gości w osobach: Pana Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Panią Dorotę Więckowską, Wicestarostę Powiatu Wieruszowskiego Pana Stefana Pietrasa, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Żórawia, Wiceprzewodniczącą RPW Panią Irenę Dundziak, Pana Wójta Gminy Lututów Marka Pikułę, Przewodniczącego Rady Gminy Lututów Pana Marka Zgadzaja, Wiceprzewodniczącego Pana Józefa Grzegorka oraz radnych; Panią Ewę Halusiak, Panią Ewelinę Zawiertę, Pana Sławomira Różańskiego radnego przedsiębiorcę i dobroczyńcę, Sekretarz Gminy Panią Magdalenę Kałuża, Skarbnika Gminy Panią Annę Podgórniak, podopiecznych „Rodziny”, członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz darczyńców, sponsorów i lokalne media.

Przedstawiła zebranym Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną oraz podopiecznych. Ze względu na wielość informacji nazwiska Naszych znamienitości i dobroczyńców pojawią się w dalszej części. Następnie poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych członków, którzy odeszli do wieczności. Zostali pożegnani godną laudacją, kwiatami i obecnością na uroczystościach pogrzebowych. Śp. DOROTĘ PRZYBYŁ – niepełnosprawną córkę Pana Jana Przybył członka Zarządu
ŚP. Stanisława Leszczyńskiego- męża Pani Skarbnik
Śp. BARBARĘ CHOJKA – PIERWSZEGO PREZESA „RODZINY”,
Śp. STANISŁAWĘ SIEMICKĄ – WIELOLETNIEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA,
Śp. DANUTĘ ALASIŃSKĄ. WIELOLETNIEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA,

Przez życie trzeba iść z uśmiechem,
Odbitym w każdym ciepłym słowie,
i tak po prostu być człowiekiem,
W szarego życia każdej dobie.
Przez życie trzeba iść serdecznie,
Niosąc w otwartych dłoniach światło,
Bo tacy tylko żyją wiecznie.
Którzy z miłością w sercach gasną.

Jestem głęboko przekonana- stwierdziła Pani Prezes, że zadania jakich się podejmujemy w Naszej „RODZINIE” pozwalają zaistnieć każdemu bez względu na dysfunkcję intelektualną czy ruchową. Jesteśmy otwarci jako OPP.
CIESZY NAS ŻE Z 14 CZŁONKÓW NA STARCIE JEST NAS OK.60.Zwiększa się też liczba darczyńców, a zatem możemy podjąć realizację nowych zadań. Każdy człowiek jest taki sam. Wszyscy mamy jakieś pragnienia, potrzeby, uczucia. Dążymy do ich urzeczywistnienia. Nasi podopieczni nie potrafią udawać, są szczerzy i spontaniczni. JEŻELI CZUJĄ BÓL – płaczą, kiedy się cieszą dzielą się radością z innymi, przytulają się, obejmują i całują. W ich natychmiastowych reakcjach nie ma pozerstwa. Pokazują swoje prawdziwe wnętrze. Oprócz inicjatywy rodziców dzieci dysfunkcyjnych w naszej gminie nie można pominąć roli Pani Prezes SIKOS Henryki Sokołowskiej. W tym miejscu jej gorąco dziękujemy za fachowe porady dotyczące rejestracji Stowarzyszenia, jak i za podarowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji zajęć najpierw w WTZ NASTĘPNIE W DPS. Pani Prezes Henryka Sokołowska jest dla mnie mentorem i wzorem osobowości. Kobietą z wielką charyzmą. Z wielkim szacunkiem chylę przed nią czoło. Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla osób, które chcą czynić dobro dla naszych podopiecznych, integrować się z nimi i stanowić przykład do naśladowania, rozwijać i uspołeczniać. Uczymy szacunku dla osób z defektami, szanujemy je, pomagamy w pokonaniu trudności w różnych dziedzinach życia, poszerzamy ich horyzonty myślowe, a jednocześnie uwrażliwiamy miejscową społeczność na ich potrzeby. Integracja pochodzi od słowa w języku łacińskim integrare –„scalić” a to nic innego jak zjednoczyć, wzajemny szacunek pełno i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa i obowiązki przez obie strony, liczą się te same wartości. Obu grupom stwarza się identyczne warunki do wszechstronnego rozwoju. Organizowany przez nas Bal Karnawałowy czy Jesienny jest dla wszystkich, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w nim, razem zwiedzamy ciekawe miejsca, pluskamy się na termach, uczestniczymy w spektaklach teatralnych, zwiedzamy ZOO, Muzeum Zabawek itp…
Pani Sekretarz Aleksandra Kalus przedstawi Zacnemu Gremium krótki rys historyczny Naszej „Rodziny”, ona też będzie prowadzącą uroczystość.

Nie wolno zamknąć się w kokonie,
Odciąć od świata zapomnieniem.
Choroba to nie znaczy koniec,
Krzywda to jeszcze nie cierpienie.

Pani Prezes przedstawiła także Listy Odznaczeń z okazji 15- lecia z zachowaniem procedur według gradacji, czyli już wcześniej posiadanych odznaczeń.
PO PIERWSZE:
I. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do Kapituły Medalu św. Brata Alberta należącej do Fundacji
Brata Alberta z Radwanowic 1 32-064 Rudawa –za szczególne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym dzieci dla wieloletniego dobroczyńcy Pana Zygmunta Owczarka Człowieka wielkiego serca i czynu .Kapituła tegoż odznaczenia zbiera się raz w roku oczekujemy na pozytywną wiadomość,
PO DRUGIE:
II. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o uhonorowanie działalności władz Stowarzyszenia na rzecz Społeczeństwa i Państwa. Złożył wnioski za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Podaję nazwiska w porządku alfabetycznym począwszy od najwyższych:
1.Pani Kazimiera Chrobot – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
2 Pan Wacław Zabłocki- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
3.Pan Marek Pikuła –Srebrny Krzyż Zasługi,
4.Pani Aleksandra Kalus –Brązowy Krzyż Zasługi,
5.Pani Łucja Parzyjagła – Brązowy Krzyż Zasługi,
6.Pan Jan Przybył – Brązowy Krzyż Zasługi,
Odznaczenia te przeszły weryfikację na poziomie województwa , lecz zostaną wręczone w późniejszym terminie.
PO TRZECIE:
Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” postanowił ufundować Kryształy 3D –
„Dobroć i serce na dłoni ‘ za szczególną pomoc i oddanie sprawom Stowarzyszenia dla:
Pana Starosty Wieruszowskiego –Andrzeja Szymanka,
Pani Henryki Sokołowskiej – Prezesa Stowarzyszenia Integracyjnego „Klubu Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Wieruszowie,
Pani Skarbnik Gminy Lututów Magdaleny Kałuża.
Z KOLEI:
III. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Wieruszowie na Odznakę „Przyjaciel Dziecka”:
1.Pana Jacka Baka,
2. Pana Zdzisława Obały,
3. Pana Wacława Zabłockiego
PO CZWARTE:
IV. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Stowarzyszenia „Klubu Otwartych Serc”
w Wieruszowie o wyróżnienie medalem „Otwarte Serce” :
1.Pana Eugeniusza Grzybka,
2.Panią Mariannę Kanturską,
3.Pana Krzysztofa Świerczyńskiego.
Szanowni Państwo! Bardzo podniosła chwila……
Uprzejmie proszę o wystąpienie do odznaczeń Kryształami 3D DOBRO I SERCE NA DŁONI
– W IMIENIU PANA STAROSTY ANDRZEJA Szymanka zapraszamy Wicestarostę Stefana Pietrasa
– Panią Henrykę Sokołowską Prezesa SIKOS I Wiceprezesa TPD ODDZIALŁ Miejski w Wieruszowie
– Panią Magdalenę Kałuża Sekretarza Gminy Lututów.
O wręczenie Kryształów ośmielamy się prosić Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Piotra Polaka
Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych osiągnięć.
Odznakę towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymują:
1.Pan Zdzisław Obała Piekarnia Lututów
2.Pan Jacek Bak Piekarnia
3.Pan Wacław Zabłocki
Wręczenia dokona Pani Henryka Sokołowska oraz Pan WICESTAROSTA STEFAN PIETRAS
Prosimy przyjąć nasze szczere gratulacje. Zarząd Stowarzyszenia gratuluje.
Medal SIKOS Z WIERUSZOWA „Otwarte Serce” otrzymują:
1Pani Elżbieta Leszczyńska Skarbnik Stowarzyszenia
2.Pani Marianna Kanturska członek Stowarzyszenia
3.PanEugeniusz Grzybek właściciel INSTAL_BUD Sieradz
Zapraszamy Panią Henrykę Sokołowską w asyście Pana Wójta Gminy Lututów Marka PIKUŁY
O DOKONANIE WRĘCZENIA MEDALI.
Proszę Zacnego Gremium Chwila Szczególna .Do tego byśmy mogli tak wiele uczynić dla naszych podopiecznych , dla naszych dorosłych niepełnosprawnych, dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej
by wreszcie mogła odbyć się Dzisiejsza Gala 15- LECIA przyczynili się ludzie otwartego serca, którzy potrafią dobrem ludzkość ubogacać,
Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina” pragnie wyrazić bezgraniczną wdzięczność Sponsorom i Darczyńcom w postaci Specjalnie przygotowanych imiennych podziękowań- odczytać cytat z podziękowania
Zapraszamy :
1Szczególnego Darczyńcę Pana Zygmunta Owczarka , wł ZAWMAK Światkowice.
2.Pana Marka Kapicę Prezesa SDM w Wieluniu.
3.Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego Pana Andrzeja ŻÓRAWIA
4.Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wieruszowskiego Panią Irenę Dundziak
5.Wójta Gminy Lututów Pan Marek a Pikułę.
6.Przewodniczącego Rady Gminy Lututów Pana Marka Zgadzaja
7WICEPRZEWODNICZĄCEGO Rady Gminy w Lututowie Pana Józefa Grzegorka jednocześnie Prezesa Zarządu SDM w Wieluniu.
8.Zdzisława Obałę wł PIEKARNI
9.Pana Prezesa RBS Mariana Fitę.
10. Jacka Baka wł. BAKONY
11.Leszka Błaszczyka wł Zkł. Mięsnego Wędliny z Popieliny
12.Eugeniusza Grzybka właściciela INSTAL_BUDU z Sieradza
13.Sławomira Różańskiego wł .PHU RADNY GMINY LUTUTÓW
14..LESZKA RÓŻAŃSKIEGO –Zakłady Mięsne Świątkowice
15.Zdzisław Różański -Seniora j. w.
16.PANIĄ Magdalenę Kałuża
17.Romana Forjasa wł. PHU.ROMEX
18.Annę PODGÓRNIAK SKARBNIKA GMINY Lututów
19 Państwa W.R, Świerczyńskich ROL-GAZ
20.Redaktor Naczelną Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego Panią Annę Świegot.
21.Panią RENATĘ Pagaacz Dyr. S P.IM. Lututów
22.Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Panią Agatę Bączyńską
23. Panią Ewę Górka Sklep ROLNIK
Pana Michała Krzaka lekarza STOMATOLOGA
24.Panią Barbarę Kosiara –sklep AGD Lututów
25. Państwa Gabrielę i Jana Dudków
26..Pana ROBERTA KALETĘ SANTI
27.Panią Elżbietę Adamczyk.
28.Panią Alinę Stefanowską Kierownik GOPS-u
29.Panią Elżbietę Orzeł

Następnie po uhonorowaniu zasłużonych dla Stowarzyszenia zaproszonych zacnych Gości, wszystkich członków i sympatyków zaproszono do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego z okazji Jubileuszu. Zaprezentowała się pełna wdzięku Natalka Leszczyńska w wierszu „Dobroć”. Następna Zuzia Bartoszek zaprezentowała swoje walory wokalne w interpretacji piosenki Beaty Bednarz „Anioły są wśród Nas”. Wiktoria Śliwińska wykonała wiersz „Podziel się sercem z innymi” oraz „Nigdy nie traćmy nadziei”. Ponownie wystąpiła obdarzona przepięknym głosem Zuzia Bartoszek w piosence Anny Jantar „Żeby szczęśliwym być”. Wszyscy podopieczni i Zarząd Stowarzyszenia oraz zacni goście zatańczyli we wspólnym tańcu w rytm melodii…. Z kolei zaprezentowała się Nasza Wspaniała Kapela „LUTUTOWIANIE” -laureatka licznych nagród.

Z Kapelą wzniesiono toast i odśpiewano tradycyjne 100-LAT NA CZEŚĆ ZNAMIENITYCH GOŚCI, SPONSORÓW, ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, WSZYSTKICH JEGO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI PODOPIECZNYCH I ICH RODZIN.
Pani Prezes K. Chrobot podziękowała z głębi serca za wszystkie dobre czyny, dobre słowa i nadzieję, że dzięki dobroci, ofiarności można było tak wiele osiągnąć. W prawdziwym zaangażowaniu zmienimy naszą rzeczywistość na bardziej przyjazną i dostępną, dla tych którzy spotykają w swoim życiu i na swojej drodze bariery intelektualne, fizyczne, architektoniczne, kulturowe i wiele, wiele innych. TAK JAK MÓWIĄ DZIECI: CZARY MARY, CZARY MARY, ŚWIECI SŁOŃCE, JESTEŚMY WSZYSCY SZCZĘŚLIWI I WESELI !!!
Po tych słowach zaprosiła serdecznie Wszystkich Dostojnych Gości, Hojnych Darczyńców na ucztę kulinarną. Życzyła smacznego i miłych kuluarowych rozmów. W podzięce pokłoniła się nisko z ogromną wdzięcznością za uczestnictwo w Jubileuszu 15-lecia.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji Jubileuszu 15 – lecia, również Tym niewymienionym ze względu na ograniczoność w zamieszczaniu informacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.