Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego działając na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów, obręb Lututów, gm. Lututów, oznaczonej jako działka nr 55, o powierzchni 10,8700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00113295/6, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego.

I. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi Lututów w odległości około 8 km od zjazdu na drogę ekspresową S8. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczna oraz wodociągową. Posiada dobre możliwości inwestycyjne.

II. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1. Nieruchomość znajduje się na obszarze wsi, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lututów nieruchomość ujęta jest jako teren zabudowy produkcyjno – usługowej.

2. Nieruchomość można oglądać w terminie do dnia 25 października 2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Przetargową.

III. Obciążenia i zobowiązania.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, roszczeniami, ograniczeniami władania na rzecz innych osób i nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

IV. Forma i tryb zbycia.

Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

V. Termin i miejsce przetargu – 31 października 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr 5.

VI. Cena prawa własności: 1 487 500 złotych (słownie złotych: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100)

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

VII. Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 000,00 złotych ( słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) najpóźniej do dnia 28 października 2019 r. na rachunek bankowy :

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

O/ Wieruszów

33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

Komisja przetargowa po sprawdzeniu czy oferenci spełniają warunki przetargowe kwalifikować będzie do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w dniu 30 października 2019 r.

2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu określonymi
w regulaminie.

3. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

VIII. Przetarg

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu upoważniającego do reprezentowania tego podmiotu,
a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, koniczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. 2014 r., poz. 1490).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14, pkt 5 Rozporządzenia j.w.)

Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustaw z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1380) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Powiat Wieruszowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Starostwa, podając przyczynę odwołania przetargu.

IX. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych, których wysokość określi notariusz oraz koszty związane z ewentualnym wskazaniem granic nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 62 78 13 396 /. Wieruszów, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.