Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowościach Bolesławiec i Piaski, gm. Bolesławiec, stanowiących własność Gminy Bolesławiec.

Nieruchomości można oglądać w terminie do dnia 07.11.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy (tel. 627836733).

II. Obciążenia i zobowiązania.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

III. Forma i tryb zbycia.
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

IV. Termin i miejsce przetargu
12.11.2019 r. godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Rynek 1, pok. nr 16 I piętro (sala ślubów).

V. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów będzie wymagany.

VI. Warunki przetargu:
– Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, najpóźniej do dnia 08.11.2019 r. na rachunek bankowy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

O/ Bolesławiec
Nr 35 8413 0000 0700 0101 2000 0008

Działki o nr 308 i 309 położone w obrębie geodezyjnym Piaski ze względu na ich położenie mogą zostać sprzedane tylko łącznie jednemu nabywcy. Działki rolne o nr 308 i 309 stanowią nieruchomości rolne. W/w działki będą sprzedane zgodnie z treścią ustawy z dn. 11 kwietnia 2013 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1362)

– Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

– Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie.

– Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

VII. Przetarg
– Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

– W dniu licytacji należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium.

– W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu upoważniającego do reprezentowania tego podmiotu, a gdy dział pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

– W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, koniczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

– W przypadku pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

– O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. 2014 r., poz. 1490).

– Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14, pkt 5 Rozporządzenia j.w.)

– Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– W przypadku gdy nabywca nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

– Wójt Gminy Bolesławiec może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w sołectwie Bolesławiec i Piaski, w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ogłoszenie w prasie oraz na BIP i stronie internetowej Gminy, podając przyczynę odwołania przetargu.

VIII. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych, których wysokość określi notariusz oraz koszty związane z ewentualnym wskazaniem granic nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bolesławcu
ul. Rynek 1 /parter, pok. Nr 10 / telefon nr 062 78 36 721 /.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.