Ogłoszenie Wójta Gminy Czastary

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38. i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 )

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czastary położonej w obrębie geodezyjnym Krajanka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 823/6 o pow. 0,0912 ha; Kw SR1W/00085691/6

1. Opis nieruchomości
1.1 Nieruchomość o nr ewidencyjnym 823/6 położona w miejscowości Krajanka, zabudowana pawilonem handlowym, obecnie nieużytkowanym. Działka ma regularny kształt kwadratu i położona jest przy zbiegu dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne i siedliskowe w zabudowie rozproszonej oraz pola uprawne, łąki i tereny leśne. Obszar uzbrojony jest w sieć wodociągową, linię energetyczną oraz drogę o nawierzchni asfaltowej. Okolica cicha i spokojna, korzystna dla celów mieszkaniowych. Nieruchomość posiada prawnie zapewniony dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 78.000,00 zł. netto plus należny podatek VAT. Po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym Wójt Gminy Czastary skorzystał z prawa określonego w art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65 ze zm.), do obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości i Zarządzeniem nr 82/2020 Wójta Gminy Czastary z dnia 1 czerwca 2020 roku obniżył cenę wywoławczą nieruchomości o 30%.

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2.1 Gmina Czastary nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.2 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czastary zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czastary nr XVI/87/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 823/6 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej i gospodarczej, oznaczonym w studium symbolem MRN.
2.3 Przedmiotową nieruchomość można oglądać do dnia 9 lipca 2020r.
po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Czastarach.

3. Obciążenia i zobowiązania
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Forma i tryb zbycia
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Termin i miejsce przetargu

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 LIPCA 2020 r. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY CZASTARY, UL. WOLNOŚCI 29, POK. 23. /II PIĘTRO/,
O GODZINIE 11.00

6. Cena prawa własności:
• 54.600,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100), plus podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

7. Warunki Przetargu:
7.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.460,00 zł. (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) najpóźniej
do dnia 6 lipca 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czastary – RBS Lututów o/Czastary nr konta 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030.
7.2 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku, gdy oferent jest osobą pozostającą w zawiązku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

Wójt Gminy Czastary zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Czastary. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od jego zamknięcia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 62 78 43 111 wew. 18.

Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.czastary.pl – nieruchomości, stronie internetowej Gminy Czastary – www.czastary.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czastary przy ul. Wolności 29.

Wójt Gminy Czastary
Dariusz Rejman

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.