Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2019 r.

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się debata nad raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok. Raport zaprezentował Wójt Gminy, Sylwester Skrzypek.

W obszernym dokumencie znalazły się takie zagadnienia jak: realizacja polityk, strategii, programów i uchwał w Gminie Sokolniki w 2019 roku, ochrona środowiska naturalnego, demografia i przedsięwzięcia prorodzinne, oświata i wychowanie, kultura, sport i turystyka, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych, zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje oraz realizacja funduszu sołeckiego. Po prezentacji raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok i przeprowadzonej debacie, Rada Gminy Sokolniki udzieliła Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania. Kolejnym ważnym punktem porządku obrad XXIV sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Po wypełnieniu procedury absolutoryjnej, Rada Gminy Sokolniki udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Ponadto podczas XXIV sesji podjęte zostały uchwały związane z gospodarką odpadami w gminie, w tym stawka opłaty, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania tej opłaty, a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Rada Gminy Sokolniki przyjęła również nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami.

 

UG Sokolniki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sokolniki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.