Szkoła w Piaskach

W roku 1919 została zorganizowana   4-klasowa szkoła w Augustynowie u p. Szymańskiego. Pierwsza nauczycielką była p. Obałkówna, która ustąpiła miejsca p. Kałuzinej.

 

Około 1931 r. p. Walasik Czesław obejmuje szkołę. Izba szkolna zostaje przeniesiona do p. Łuczaka w Piaskach. W 1934 r. Bartoszek Józef buduje dom drewniany z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela i tam szkoła zostaje przeniesiona. Dalej nauczanie odbywa się w zakresie 4 klas przy koło 80 uczniach.
P. Walasik Czesław- nauczyciel młody, pełen energii organizuje życie kulturalne przez wystawianie sztuk scenicznych, organizowanie zabaw tanecznych czy drużyn piłkarskich w okresie letnim.
Około 1937 r. na jego miejsce przybywa p. Kurnatowski St. nauczyciel po seminarium nauczycielskim(w stopniu ppr. rezerwy) uczący dotychczas w sąsiedniej szkole w Rybce. Pracuje solidnie w szkole jak i środowisku. Organizuje kółko rolnicze, gdzie rolnicy uczą się o uprawie ziemi i hodowli.

I tak nastał okrutny wrzesień 1939 r. Nie stało nawet szkółki 4-klasowej.
P. Kurnatowski, jako oficer opuścił Piaski, by wziąć udział w obronie ojczyzny.
W listopadzie 1939 r. za zezwoleniem władz niemieckich zaczyna uczyć dzieci nauczyciel emeryt p. Cichecki, lecz po tygodniu wraca p. Kurnatowski i kontynuuje pracę z dziećmi i starszym społeczeństwem. W grudniu 1939 r. p. Kurnatowski zostaje ostrzeżony przez swojego kolegę Witycha Hermana o mających nastąpić aresztowaniach nauczycieli polskich.
Ostrzeżony uchodzi do protektoratu, gdzie przebywa okres okupacji. W maju 1941 r. wojska niemieckie ciągnące na ZSRR, stacjonując chwilowo w szkole, wypaliły wszystek sprzęt szkolny.

Po  II wojnie światowej dzieci chodziły do szkoły w Lututowie.
W 1959 r. pod naciskiem Inspektoratu Oświaty w Wieluniu i zabiegach ob. Zygmunta Bartoszka ( kier. szkoły w Niemojewie) zorganizowano w Piaskach cztero – oddziałową szkołę ( u Ob. Łuczaka). Szkoła liczyła 56 dzieci, które uczyli Zygmunt Bartoszek z żoną.
Życie kulturalno-oświatowe środowiska poczęło ożywiać się na nowo. Zorganizowano zajęcia świetlicowe, naukę tańca i kurs wieczorowy dla dorosłych, zespół teatralny, który na występy wyjeżdżał do Klonowy, Leliwy, Dymek i Huty.
W roku 1960 zostaje podwyższony stopień szkoły do 7-klas o czterech nauczycielach. Dodatkowe dwie izby szkolne zapewnił kierownik we własnym nowo wybudowanym domu. Została zorganizowana pierwsza kancelaria.
Nauczyciele:
Bartoszek Zygmunt kierownik, Bartoszek Stanisława, Janina Wiśniewska, i Józef Dorozik. Woźną jest Michalina Witych. Szkoła liczy 93 dzieci a jej obwód obejmuje: Piaski, Augustynów, Ostrycharze. W październiku odchodzi Józef Dorozik a na jego miejsce jest zatrudniony Alojzy Derdak.

Rok 1960/61
Najważniejsze wydarzenia:
Październik -Konferencja rejonowa dla nauczycieli.
Styczeń -zabawa taneczna i paczki od Mikołaja.
Grudzień -kurs wieczorowy klasy siódmej.
Marzec- Wizytacja Inspektora B. Kochalskiego.
Maj -Trzy wycieczki rowerowe.
Czerwiec -Dzień Dziecka, wspólna kolacja i zabawa taneczna

Rok 1961/62
W szkole działają organizacje: samorząd szkolny, PCK, Społeczny Fundusz Odbudowy Szkół, SFOS, koło TPD, zespół tańca, chór, kółko sportowe, ognisko dla dzieci przedszkolnych w liczbie 45, które prowadziła Janina Tomczak.
Zorganizowano zabawy taneczne: choinkową, z pączkiem i podczas ferii zimowych a dla dzieci przedszkolnych bal noworoczny. Bardzo uroczyście obchodzono Dzień Dziecka. Podczas wakacji zorganizowano dzieciniec dla dzieci wiejskich. Odchodzi Tomczak Janina. W styczniu 1962 r. powstaje Kółko Rolnicze.

Rok 1962/63
Pracuje tylko trzech nauczycieli. Panuje grypa i mrozy do 40 stopni.
Z trudem realizujemy program nauczania. Dwa razy w tygodniu prowadzimy zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Była wycieczka do Kępna i dwie wycieczki do dzieci na Zdzierczyznę. Zabawa taneczna na „Koziołku”. Reforma szkolna i klasy od I-IV realizują program szkoły 8 klasowej. W wakacje działał dzieciniec dla dzieci przedszkolnych. W tym czasie kierownik i kol. Wiśniewska ukończyli kursy specjalistyczne.

Rok 1963/64
Przychodzi Idzikowska Teresa. Praca zaczyna się układać pomyślniej niż
w roku ubiegłym. 20. Rocznica Powstania Ludowego Wojska Polskiego i akcja pisania przez dzieci życzeń do jednostek i żołnierzy. W 20 lecie powstania PRL młodzież poszukiwała bezimiennych grobów ofiar wojny. Uroczyście obchodzono Dzień Nauczyciela, z pisaniem życzeń dla byłych nauczycieli i tych z jednostek nadrzędnych i sąsiednich szkół.
W listopadzie zorganizowano 25 osobowy zespół muzyczny. Do pomocy zatrudniony jest nauczyciel z sąsiedniej szkoły Mrugała Jerzy, który jest wynagradzany przez rodziców. W okresie zimowym organizowane były rozrywki, zabawy i wspólne herbatki oraz prelekcje z TWP dla rodziców.
Z inicjatywy kierownika szkoły powołano Komitet Budowy Szkoły.
27 lutego konkurs recytatorski związany z 20 leciem PRL. Konkurs wykazał dokonania w czasie walki z okupantem i o kształt PRL. Postęp gospodarczy i kulturalny. Wyłoniono również reprezentacje na konkurs powiatowy wystawy do prezentacji na tych eliminacjach.
8 marca uroczystości z okazji MDK: wystąpienie kierownika, recytacje, piosenki i zespół muzyczny. 15 marca Konferencja Rejonowa w Piaskach.
13-14 maja wycieczka do Warszawy dla szkół Piaski, Popielina, Niemojew i Swoboda. W dniu 1 czerwca wycieczka do Wielunia i Działoszyna. Staraniem kierownictwa szkoły i koła TPD zorganizowano dzieciniec.

Rok 1964/65
Naukę prowadził zespół: Z. Bartoszek, St. Bartoszek, T. Idzikowska,
W. Serwecińska, J. Wiśniewska z grupą 95 dzieci. Działa: Samorząd szkolny, Drużyna harcerska, szkolne koło SFBSz, szkolne koło SFOS i kraju, SKO, ognisko przedszkolne.
Obchodzono 20 lecie PRL, wyzwolenie ziemi Łódzkiej i powiatu wieluńskiego. Były przemówienia, piosenki, recytacje i skecze. W czerwcu tradycyjnie organizowano wycieczki, w tym do Wrocławia z bogatym programem zwiedzania.
W dniu 6.IV.1966 spotkanie z inspektorem oświaty i dowódcami 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w 21 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Rok 1965/66
Drużyna harcerska w pełnym umundurowaniu wzięła udział w manifestacji pierwszomajowej. Dzień Dziecka szkoła spędziła na Rybce. Wspólna zabawa, rozgrywki sportowe i śniadanie pogłębiła przyjaźń, która łączyła obie szkoły. Dochód 905 zł. przyniosła bajka „Kopciuszek” przygotowano przez kol. Wiśniewską i Serwecińską. W dekoracji sceny i strojów pomogli rodzice i Kółko Rolnicze.

Rok 1966/67
Na miejsce kol. Wiśniewskiej pracuje kol. Teresa Kośmider. Zgodnie z reformą szkolną od września szkoła w piaskach jest szkołą ośmioklasową o pięciu etatach z liczbą dzieci 103. Prowadzono Ognisko przedszkolne i kurs klasy.
Zorganizowano wycieczki: autokarową do Wieliczki i Krakowa oraz rowerową Brąszewice, Złoczew. Działają kółka: matematyczne, sprawnych rąk, taneczne, recytatorskie.

Rok 1967/68
Działalność podobna, jak w roku poprzednim, dodatkowo działa kółko modelarzy i kółko muzyczne. Zabawy: choinka noworoczna i zabawa z Mikołajem. W szkole organizowane są zebrania Kółka Rolniczego, KGW, w sprawie budowy drogi, POP. Wycieczki: autokarowa do Łodzi i rowerowa Bolesławiec, Wieruszów, Kępno. Od 1 lipca do 10 sierpnia dzieciniec.

Rok 1968/69
Wanda Serwecińska otrzymuje awans na komendanta Hufca ZHP w Wieluniu od 16 listopada. Na jej miejsce przychodzi M. Dębska.
Dla uczczenia V Zjazdu PZPR wykonano przy równaniu nawierzchni drogi ponad 1000 ucznio – godzin pracy. Działa ognisko przedszkolne.
Uczeń Wojciech Bartoszek zajął I miejsce w Olimpiadzie Matematycznej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Wycieczka do Chorzowa i Zakopanego
i tradycyjny dzieciniec w wakacje.

Rok 1969/70
Na zastępstwie pracowała Helena Szwagrzak a do czerwca kol. Kozłowska.

Rok 1970/71
Rok szkolny rozpoczyna 85 uczniów przy pięciu nauczycielach. Stopień organizacyjny szkoły zostaje obniżony do czterech klas.

Rok 1971/72
Do pracy przystępują: Zygmunt Bartoszek, z żoną Stanisławą, Maria Dębska, Teresa Rozmarynowska. Władze szkolne przygotowały wielką reformę oświaty w związku z czym małe szkółki wiejskie ulegną likwidacji. Społeczeństwo przestało myśleć o budowie szkoły. Szkoła nasza nie jest zaopatrywana w pomoce naukowe i mało jest nauczycieli. Wycieczki na otwarcie cmentarza wojskowego w Konopnicy i nad morze.

Rok 1972/73
Klasy nadal łączone a warunki lokalowe się pogarszają w związku
z uruchomieniem oddziału przedszkolnego. Zorganizowano trzy dniową wycieczkę do Warszawy.

Rok 1973/74
Kol. Dębska i Rozmarynowska odchodzą na urlopy macierzyńskie. Pozostaje dwoje nauczycieli na 8 klasową szkołę. Wyniki nauczania się obniżają. Na zebraniu rodziców jest prośba o utrzymanie szkoły 8 klasowej do 1 września 1974 r. Inspektor szkolny p. Szczepaniak zaakceptował wniosek.
Lata pracy, wysiłku nauczycieli z tej miejscowości czy zostaną zapomniane? Bartoszek Zygmunt zmarł w 2001 roku w wieku 74 lat. Zakończenie kroniki dopisała Stanisława Bartoszek w dniu 23 mama 2004 roku.

Rok 1974/75
Decyzją władz uczniów klas od IV do VIII włączono od 1 września 1974 r. do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lututowie. Kol. Zygmunt Bartoszek został przeniesiony do pracy w jednoklasówce (I,II,III) w sąsiedniej Popielinie.
W Piaskach zostały trzy klasy, w których pracę podjęła Stanisława Bartoszek.

Rok 1975/76
Małe szkółki zlikwidowano. Zygmunt Bartoszek został wicedyrektorem szkoły w Lututowie. Rodzice szkoły w Piaskach nie zgadzali się na likwidację. Tym bardziej, że dzieci z klas młodszych były dowożone do Niemojewa. Niektóre dzieci płakały, nie chciały wchodzić do autobusu.
Zygmunt Bartoszek po paru miesiącach na własne żądanie zwolnił się z tej funkcji i został nauczycielem matematyki i historii. Odchodzi na emeryturę w 1985 roku.
Stanisława Bartoszek po roku podjęła pracę w Lututowie i Niemojewie. Rok później na emeryturę odchodzi Stanisława Bartoszek. Z powodu braku polonistów jeszcze przez pięć lat pracuje w Lututowie na pół etatu.

Dzisiejsze szkoły pracują w odmiennych, lepszych warunkach, niewyobrażalnych w dawnych latach. Ale na to, co jest teraz pracowały przeszłe pokolenia- dlatego te rozważania kronikarskie można zakończyć słowami poety
„ale nie depczcie przeszłości ołtarzy”.

Opr. W. Zabłocki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments