Wójt Gminy Sokolniki – ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Sokolniki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98 – 420 Sokolniki

 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki.

 1. Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest w północno zachodniej części obrębu Walichnowy bezpośrednio przy drodze relacji Wieluń – Walichnowy w otoczeniu terenów zabudowy usługowej, rolnej, mieszkaniowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta z wyciętym północnym fragmentem. Teren działki częściowo utwardzony kostką tzw. trylinką a częściowo ziemny. Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych oraz siatką stalową. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz znajduje się na niej szambo. Na działce znajdują się:
 • budynek transportu i łączności (jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 151 m2 z 1968 r., murowany),
 • budynek transportu i łączności (jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 445 m2 z 1968 r., murowany),
 • budynek inny niezamieszkany (jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 751 m2 z 1930 r., murowany).
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:
 • numer działki – 212/10
 • obręb geodezyjny – 0010 Walichnowy,
 • klasa gruntów – inne tereny zabudowane; Bi – 0.7913 ha
 • powierzchnia7913 ha,
 • księga wieczysta – SR1W/00088560/0
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowania Gmina Sokolniki nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki uchwalonym uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015 r. tereny na których położona jest nieruchomość zlokalizowana jest w strefie usługowej.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od dnia zawarcia aktu notarialnego kupna – sprzedaży,
 3. Obciążenia nieruchomości – brak,
 4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak,
 5. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony wg stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu – przetarg odbędzie się 14 lipca 2022 r., o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,   98 – 420 Sokolniki, pokój nr
 7. Wysokość wadium, forma i miejsca jego wniesienia – wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022 r., znajdowało się ono na rachunku bankowym Gminy Sokolniki: 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080 z dopiskiem na przelewie: wadium przetargowe – działka nr 212/10.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 9. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (tj. 9.500,00 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden                   z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie Komisji przetargowej
 • dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.
 3. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Sokolniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.
 6. Sprzedający nie będzie wznawiał granic nieruchomości.
 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, w każdym dzień roboczy, w poniedziałek, środę, czwartek      w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 8.30 – 16.30, w piątek, w godz. 7.30 do 15.30, lub pod numerem telefonu 62 78 46 101.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments