Informacja podsumowująca konferencję prasową w Kępnie

Podsumowanie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Jego celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje zadania delegowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot wdrażający. Realizacja PROW wybiegła ponad siedmioletnią perspektywę finansową UE z  powodu wprowadzenia w roku 2020 na obszarze RP stanu epidemii. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. okres trwania Programu PROW 2014-2020 został przedłużony o 2 lata. Miało to umożliwić wszystkim beneficjentom pomocy zrealizowanie zaplanowanych zadań, co z przyczyn od nich niezależnych było od 2020 r. utrudnione lub uniemożliwione.  Dokonano również znacznej realokacji środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie nowej perspektywy.

Wielkopolska dysponuje w ramach PROW 2014-2020 budżetem w wysokości ponad 248 mln euro, z czego ponad 97 mln dystrybuowanych jest za pośrednictwem lokalnych grup działania, których na obszarze naszego województwa funkcjonuje aż 28. Co ważne, PROW to jedyny instrument skutecznie wspierający rozwój wielkopolskiej wsi. Dofinansowywane przedsięwzięcia zlokalizowane są w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, a w przypadku inicjatywy LEADER – do 20 tysięcy mieszkańców.

Realizacja PROW 2014-2020 jeszcze się nie zakończyła – ostatecznym terminem na rozliczenie, jaki wyznaczono beneficjentom pomocy, jest 30 czerwca 2025 r. Jednak już dziś obserwować możemy zauważalną poprawę stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym regionie:

– wybudowano lub przebudowano 390 km dróg,

– wybudowano lub przebudowano 180 km sieci wodociągowych i 340 km sieci kanalizacyjnych,

– wybudowano 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków,

– wybudowano lub przebudowano 14 targowisk,

– wybudowano, przebudowano lub wyposażono 69 obiektów pełniących funkcje kulturalne,

– odnowiono lub poprawiono stan 16 zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,

– odnowiono centrum 15 miejscowości,

– utworzono 2 tysiące nowych miejsc pracy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na inwestycje realizowane na obszarze powiatu kępińskiego dofinansowanie w łącznej wysokości 17 766 977 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

  1. 1 085 127 zł na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wsparcie przyznawane było na budowę lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych. W powiecie kępińskim dofinansowano 1 inwestycję w tym zakresie. Zrealizowała ją gmina Rychtal (Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km).

 

  1. 8 719 435 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. W powiecie kępińskim dofinansowano 3 inwestycje w tym zakresie. Dzięki ich realizacji w powiecie zostaną wybudowane lub przebudowane 2 km sieci wodociągowej i 13 km sieci kanalizacji sanitarnej :
Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł)
Gmina Trzcinica

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I 1 719 435
 

Gmina Bralin

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin. 2 000 000
 

 

Gmina Łęka Opatowska

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemienic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją stacji uzdatniania wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe.  

 

5 000 000

 

  1. 365 496 zł na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. W powiecie kępińskim dofinansowano 1 inwestycję w tym zakresie. Ze wsparcia skorzystała gmina Bralin, która przyznaną pomoc przeznaczyła na Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

  1. 500 000 zł na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. W powiecie kępińskim dofinansowano 1 inwestycję w tym zakresie. Ze wsparcia skorzystała gmina Łęka Opatowska, która przyznaną pomoc przeznaczyła na Rozbudowę z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na kuchnię cateringową z remizą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne.

 

 

  1. 7 096 919 zł pozyskali beneficjenci pomocy udzielanej za pośrednictwem lokalnej grupy działania. Gminy powiatu kępińskiego objęte są strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażaną przez Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”. W ramach PROW 2014-2020 LGD ogłaszały nabory wniosków na następujące zakresy wsparcia:

– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

– podejmowanie działalności gospodarczej,

– tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– rozwijanie działalności gospodarczej,

– zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

–  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

LEADER wspiera przedsięwzięcia małej skali, jednak o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Szereg zadań to inicjatywy o charakterze oddolnym, których koncepcja powstała w drodze społecznych konsultacji. Pomoc udzielana jest od 63,63 do nawet 100% kosztów.

Na terenie powiatu kępińskiego wsparcia udzielono aż 79 podmiotom chcącym podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Wiąże się to z powstaniem nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą. Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzono ich 81. O wsparcie za pośrednictwem LGD skutecznie ubiegały się także lokalne samorządy. Dofinansowano aż 25 przedsięwzięcia:

Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł)
 

 

 

Gmina Baranów

RECREO – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów 261 745
Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej 85 603
Cała Gmina na tym zyska. Zmodernizujemy dwa boiska! 135 354
 

Gmina Bralin

Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne 206 838
Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” 103 833
 

 

 

Gmina Kępno

 

 

 

Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno 339 433
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjno-sportowe 111 093
Budowa placu zabaw w Kępnie 175 659
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kępno na cele rekreacyjne i turystyczne 96 767
 

 

Gmina Łęka Opatowska

 

 

Stworzenie nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w Lipiu poprzez rozbudowę budynku OSP obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego 79 530
Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach 51 259
Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej. 58 236
Centrum rekreacyjno-sportowe w Opatowie 92 082
 

Gmina Perzów

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów 127 842
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka 66 150
 

 

Gmina Rychtal

Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku w miejscowości Rychtal 92 540
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu 38 819
Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki 42 845
Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra 67 747
 

 

 

 

Gmina Trzcinica

 

 

Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica 118 316
Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica 57 274
Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo – rekreacyjnych Gminy Trzcinica 53 746
Dobudowanie pomieszczeń toalet do istniejącego budynku Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej 84 983
 

 

Powiat Kępiński

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliureatanowej przy ZSP nr 1 w Kępnie 187 189
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni plenerowej i strefy workaut przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie 61 219

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego docenia wkład inicjatywy LEADER w rozwój obszarów wiejskich naszego regionu i docenia zaangażowanie lokalnych grup działania w aktywizację społeczności obszaru objętego LSR. Dlatego też podjęto decyzję o rozwoju tego instrumentu, przeznaczając na nową perspektywę finansową dodatkowe 50 mln euro także ze środków programu regionalneo.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments