III Festiwal „Zaczarowane Piosenki”

Kochani młodzi wokaliści z radością zapraszamy do udziału w III edycji kolejnego festiwalu wokalnego:-)
Termin nadsyłania zgłoszeń do 21 maja br.
Regulamin III Festiwalu „Zaczarowane Piosenki”
REGULAMIN
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1 Organizatorem Festiwalu jest Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” oraz Gminne Centrum Kultury
z siedzibą w Bolesławcu, ul. Rynek 4 przy wsparciu Gminy
Bolesławiec.
1.2
Festiwal składa się z dwóch etapów:
I etap – Przesłuchania Konkursowe (online)
II etap – Koncert Galowy Laureatów
2. CELE FESTIWALU:
2.1
Popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej i jej twórców wśród dzieci i młodzieży do lat 18.
2.2
Pomoc utalentowanym dzieciom w rozwijaniu zainteresowań i osiągnięć artystycznych.
2.3 Konfrontacje dorobku młodych artystów.
3. KATEGORIE WIEKOWE:
3.1 Festiwal przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci od 8- 13 lat
II kategoria – młodzież od 14-18 lat
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1
Do udziału w festiwalu zapraszamy wokalistów –amatorów, uczniów szkół podstawowych oraz średnich do 18 roku życia oraz uczestników zajęć w Instytucjach Kultury.
4.2
Każda instytucja może wydelegować TRZECH przedstawicieli w danej kategorii
4.3
Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę polskiej muzyki rozrywkowej lub dziecięcej.
4.4 Zgłoszenie w formie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu oraz MP4 jednego utworu wykonywanego przez zgłaszanego wokalistę należy dostarczyć do siedziby GCK lub przesłać na adres Organizatora:
Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 4 lub na adres: dyrektor.gck@boleslawiec.net.pl
do dnia 21 maja 2021 r. z dopiskiem III FESTIWAL „Zaczarowane Piosenki”.
4.5
Osoba podpisująca kartę zgłoszenia:
Rodzic/ Prawny Opiekun wokalisty potwierdza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.
4.6
Laureatów festiwalu wyłoni powołane przez organizatora Jury.
4.7
Informacja o Laureatach zakwalifikowanych do finału Festiwalu zostanie ogłoszona przez Organizatora w dniu 26 maja 2021 roku w czasie koncertu internetowego.
4.8 NIECZYTELNE I NIEKOMPLETNE ZGŁOSZENIA ORAZ
PRZESYŁANE PO TERMINIE NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESŁANYCH FILMÓW KONKURSOWYCH.
5.1Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia.
5.2Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
5.3Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
5.4 Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
5.5 UWAGA Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet.
5.SPRAWY ORGANIZACYJNE
6.1
Uczestnik wykonuje utwór do podkładu muzycznego bądź z akompaniamentem w formacie MP-4.
6.2
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzygać będzie Jury.
6.3 Laureat festiwalu jest zobowiązany do występu na koncercie galowym przed publicznością 30 maja 2021 r. o godz. 16.00 tej.
7.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.1
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz zdjęcia wykonanego podczas imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Festiwalu.
7.2
Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w III Festiwalu „Zaczarowane Piosenki” organizator nabywa prawa całości autorskich praw majątkowych uczestnika do wizerunku, zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie.
8. JURY
8.1
Jury tworzyć będą animatorzy kultury oraz pracownicy GCK.
8.2
Jury oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, interpretację, kulturę sceniczną, DOBÓR REPERTUARU DOSTOSOWANY DO WIEKU WYKONAWCY.
8.3
Decyzje Jury są ostateczne.
Organizator nie ma wypływu na werdykt Jury.
9. NAGRODY:
10.1
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za:
I , II, III miejsce oraz wyróżnienia.
10.2
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w Festiwalu.
Biuro organizacyjne Festiwalu:
Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu,
98-430 Bolesławiec
Ul. Rynek 4,
Tel. 62 783 67 23, e-mail: dyrektor.gck@boleslawiec.net.pl
§12. Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, z siedzibą przy ul. Rynek 4.
2.Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji III festiwalu „Zaczarowane Piosenki” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu
3.Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – marketingowych.
4.Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
5.Wizerunek uczestników festiwalu nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Anna Niesobska
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments