Ogłoszenie burmistrza Lututowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Lututowa, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 działając na podstawie:
– art. 39 ust. 1 w związku z art. 67 ust. pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
– przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),
– uchwały Nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Lututów

ogłasza drugi publiczny, ustny, nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Lututów

Przedmiot przetargu:
1/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/7, obręb Swoboda o pow. 0,1202 ha, oznaczenie użytku – PsV, cena wywoławcza – 21 121,00 zł. wadium – 2 100 zł. ,
2/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/8, obręb Swoboda o pow. 0,1364 ha, oznaczenie użytku – PsV, cena wywoławcza – 24 000,00 zł. wadium – 2 400,00 zł.
3/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/9, obręb Swoboda o pow. 0,1510 ha, oznaczenie użytku – PsV, cena wywoławcza – 26 535,00 zł. wadium 2 600,00 zł.
4/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/12, obręb Swoboda o pow. 0,1958 ha, oznaczenie użytku – RV – 0,1871 ha, W-RV – 0,0087 ha, cena wywoławcza – 35 772,00 zł. wadium – 3 600,00 zł.
5/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/13, obręb Swoboda o pow. 0,1831 ha, oznaczenie użytku – RV, cena wywoławcza – 33 452,00 zł. wadium – 3 300,00 zł.
6/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/14, obręb Swoboda o pow. 0,1705 ha, oznaczenie użytku – RV, cena wywoławcza – 31 150,00 zł. wadium – 3 100,00 zł.
7/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/16, obręb Swoboda o pow. 0,1197 ha, oznaczenie użytku – PsV, cena wywoławcza – 21 000,00 zł. wadium – 2 100,00 zł.
8/. Nieruchomość gruntowa nr ewid. 333/20, obręb Swoboda o pow. 0,1958 ha, oznaczenie użytku – RV – 0,1828 ha, W-RV – 0,0130 ha, cena wywoławcza – 35 772,00 zł. wadium – 3 600,00 zł.

Wszystkie nieruchomości gruntowe będące przedmiotem tego przetargu są ujawnione w księdze wieczystej nr SR1W/00090332/0 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu.

Opis: nieruchomości gruntowe oznaczone jak wyżej są położone w południowej części Gminy Lututów przy drodze powiatowej 4545E Lututów – Świątkowice – Wieluń w miejscowości Swoboda w bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego. W dalszej odległości jest zabudowa zagrodowa. Nieruchomości te są niezabudowane. Obok tych nieruchomości jest zlokalizowana Filia Szkoły Podstawowej. Teren nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jak i wokół ich jest płaski, ziemny. Działki te mają kształt zbliżony do prostokąta i mają bezpośredni dostęp do asfaltowych dróg publicznych.
Położenie nieruchomości jest bardzo korzystne, w centralnej części wsi. Z uwagi na brak w okolicy zakładów przemysłowych oraz gospodarstw wielkotowarowych nie ma zapylenia ani zadymienia.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Lututowie z dnia 9 listopada 2017 r. działki te są przeznaczone m. in. do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o niskiej intensywności zabudowy.
W stosunku do przedmiotowych nieruchomości nie została podjęta uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), a przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy.

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nie ustala się terminu zagospodarowania (zabudowania) nieruchomości.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, w Sali nr 10, I piętro.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r. poz. 2278/), które wpłacą na konto Gminy Lututów nr 57 9256 0004 0000 0039 2000 0060 prowadzone w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie wadium w wysokości określonej w przedmiocie przetargu w terminie do 20 sierpnia 2021 r. (włącznie).
– okazanie dowodu osobistego,
– przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem przetargu,
– w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
– złożenie oświadczenia:
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lututów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,
– że znany jest stan przedmiotu przetargu i nie wnosi się z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
– uczestnik przetargu będący osobą fizyczną, przedstawicielem uczestnika przetargu oraz osobą uprawnioną do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zobowiązany jest podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL uczestnik przetargu podaje nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone stronie, która wygrała przetarg na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłaty całości należności, natomiast wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 – ch dni po odbytym przetargu stronom, które przegrały przetarg lub do niego nie przystąpiły.

Gmina Lututów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez stronę do zawarcia umowy notarialnej dotyczącej przeniesienia własności przedmiotu przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lututowie na okres nie krótszy niż 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tj. 22 lipca 2021 r., w prasie lokalnej oraz na platformie OLX.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 438714227, 436767024 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lututowie.

Burmistrz Lututowa
/-/ Marek Pikuła
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments