Ogłoszenie Burmistrza Lututowa

Burmistrz Lututowa, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Lututowie z przeznaczeniem na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej na okres 20 lat.

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewid. 656, obręb Lututów o pow. 600,0 m2 z możliwością wydzierżawienia większej powierzchni /w zależności od potrzeb/, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00090362/9 z przeznaczeniem na prowadzenie bezdotykowej myjni samochodowej minimum dwustanowiskowej. Do nieruchomości jest bezpośredni wjazd z drogi wojewódzkiej nr 482. Nieruchomość jest oddalona o 6 km od węzła Wieluń na drodze ekspresowej S 8. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości jest usytuowana stacji CPN Orlen, samochodowa stacja diagnostyczna oraz market handlowy „Biedronka”. Nieruchomość ta ma dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. Jest możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

1. Gmina Lututów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lututów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Lututowie z dnia 9 listopada 2017 r. działka ta przeznaczona jest pod działalność handlowo-usługową, w tym prowadzenie myjni bezdotykowej.

2. Nieruchomość ta jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
3. Termin zagospodarowania nieruchomości tzn. oddanie myjni bezdotykowej do uży-
-tkowania ustala się na 24 miesiące licząc od daty podpisania umowy dzierżawy.
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1300,00 zł netto, brutto – 1599,00 zł. Niezależnie od obowiązku zapłaty ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego wyłoniony Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia innych, wszelkich opłat związanych z dzierżawionym gruntem. Wysokość ustalonego czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, I piętro, sala nr 10.
6. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł. (jeden tysiąc) najpóźniej do dnia 14 października 2021 r. na konto Gminy Lututów nr 57 9256 0004 0000 0039 2000 0060 w RBS Lututów z dopiskiem „przetarg na dzierżawę dz. nr 656”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Lututów.
7. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W tym przypadku Burmistrz Lututowa może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Warunki uczestnictwa w przetargu:
– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r. poz. 2278/).
– okazanie dowodu osobistego,
– przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem przetargu,
– w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy.,
– złożenie oświadczenia:
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lututów w związku z przetargiem na dzierżawę nieruchomości,
– że znany jest stan przedmiotu przetargu i nie wnosi się z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
– uczestnik przetargu będący osobą fizyczną, przedstawicielem uczestnika przetargu oraz osobą uprawnioną do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zobowiązany jest podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL uczestnik przetargu podaje nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Gmina Lututów zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lututowie na okres nie krótszy niż 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tj. 14 września 2021 r. oraz w prasie lokalnej

Burmistrz Lututowa
/-/ Marek Pikuła

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.