Prawie 10 mln na kształcenie zawodowe w Łódzkiem

Podniesienie kwalifikacji uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli czy doposażenie szkół. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego właśnie ogłosił dwa konkursy, w ramach których będzie można pozyskać pieniądze na zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Łódzkiem. Środki na ten cel  – prawie 10 mln zł – pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem w pierwszym konkursie mogą zostać objęte projekty polegające na tworzeniu i rozwoju ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami.

W pierwszej kolejności wspierane będą te podmioty, które kształcą w branżach i zawodach kluczowych z punktu widzenia gospodarki naszego regionu. Chodzi o branże, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników (np. elektromechaników, techników automatyków, techników energetyków, techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, programistów, informatyków, spawaczy).

Do kogo będzie kierowane wsparcie? Grupa docelowa to uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe; nauczyciele, w tym kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu; publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, a nawet osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu to ponad 7,4 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%. Maksymalna wartość projektu to 3 mln zł.

W drugim konkursie podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są Miasto Łódź i wszystkie podmioty, które będą realizować projekt w partnerstwie z Łodzią.

Pieniądze będzie można pozyskiwać na wsparcie szkół lub placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe – m.in. na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i słuchaczy z myślą o ich starcie na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, ale także na wyposażenie czy doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Także w tym konkursie CKZ i CKZiU będą wspierane. Całkowita kwota przeznaczonych na dofinansowanie projektów to ponad 2,1 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Pieniądze na projekty konkursowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach będzie prowadzony od 31 marca do 10 kwietnia 2022 r. Rozstrzygnięcie pierwszego planowane jest na czerwiec 2022 r., drugiego – na sierpień.

Więcej informacji na: rpo.lodzkie.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Łódzkie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments