WÓJT GMINY CZASTARY OGŁASZA

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38. i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ) pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czastary położonej w obrębie geodezyjnym Krajanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 823/6 o pow. 0,0912 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej nr SR1W/00085691/6

1. Opis nieruchomości:
Nieruchomość o nr ewidencyjnym działki 823/6 położona w miejscowości Krajanka, zabudowana pawilonem handlowym, obecnie nieużytkowanym. Działka ma regularny kształt kwadratu i położona jest przy zbiegu dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne i siedliskowe w zabudowie rozproszonej oraz pola uprawne, łąki i tereny leśne. Obszar uzbrojony jest w sieć wodociągową i przyłącze energetyczne. Okolica cicha i spokojna, korzystna dla celów mieszkaniowych. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Gmina Czastary nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czastary zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czastary nr XVI/87/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. przedmiotowa działka nr 823/6 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej i gospodarczej, oznaczonym w studium symbolem MRN.

3. Przedmiotową nieruchomość można oglądać do dnia 27 grudnia 2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Czastarach.

4. Obciążenia i zobowiązania:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

5. Forma i tryb zbycia:
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Termin i miejsce przetargu:
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 GRUDNIA 2021 r. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY CZASTARY, UL. WOLNOŚCI 29, POK. 23. /II PIĘTRO/, O GODZINIE 13.00

7. Cena wywoławcza sprzedaży: 79 900,00 zł. (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

8. Warunki Przetargu:

8.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.990,00 zł. (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22 grudnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czastary – RBS Lututów o/Czastary nr konta 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030.

8.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane powyżej konto. W przypadku, gdy oferent jest osobą pozostającą w zawiązku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać ( w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
9. Wójt Gminy Czastary zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych
powodów.
10. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Czastary. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od jego zamknięcia.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Czastary może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czastary www.bip.czastary.pl, na stronie internetowej Gminy Czastary – www.czastary.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czastary przy ul. Wolności 29, na okres nie krótszy niż 30 dni, a także w prasie lokalnej.
13. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 62 78 43 111 wew. 18.

Wójt Gminy Czastary
Dariusz Rejman

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.