Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki

W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Sokolniki
a osobami fizycznymi

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029), oraz Uchwałą Nr XVII/117/2001 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Wójt Gminy Sokolniki, podaje do publicznej wiadomości:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
1) nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sokolniki:
 SR1W/00120931/9,
 Numer ewidencyjny działki – 12/12
2) nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej:
 SR1W/00117878/5
 Numer ewidencyjny działki – 579/4

2. Powierzchnia nieruchomości;
1) nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sokolniki:
 pow.0,0958 ha
 klasa gruntu: Bp – 0,0958 ha
2) nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej:
 pow. 0,1000 ha.
 Klasa gruntu: RV – 0,0802 ha, RVI – 0,0198 ha

3. Opis nieruchomości:
1) nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sokolniki:
 działka nr 12/12 zlokalizowana w północnej części miejscowości Walichnowy w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i usługowych. Działka położona w niedalekim sąsiedztwie węzła trasy S-8. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do wielokąta o szerokości od drogi ok.26 metrów a w części północnej około 18 metrów. Teren działki płaski, ziemny. Działka jest użytkowana rolniczo. Media: woda i energia w drodze. Działka posiada do drogi asfaltowej – działki nr 12/11. Teren działki płaski, ziemny w części utwardzony asfaltem o powierzchni około 370 m2 – utwardzenie stanowi dwa pasy drożne.

2) nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej:
 działka nr 579/14 zlokalizowana w południowej części miejscowości Walichnowy w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej oraz gruntów niezabudowanych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej – działki. Działka jest w kształcie regularnym zbliżonym do trapezu o szerokości od drogi 27 metrów a w części północnej około 21 metrów. Teren działki płaski, ziemny. Działka nie jest użytkowana rolniczo. Media: woda i energia w drodze. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Działka zlokalizowana na nowo tworzonej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Po przeciwnej stronie drogi zabudowa jednorodzinna kilkuletnia.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Gmina Sokolniki nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uchwalonym Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015 r, tereny na których położona jest nieruchomość zlokalizowana jest w strefie:
 działka nr 12/12 – zabudowa usługowo – produkcyjna. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy Nr 49/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. na budowę wiaty stalowej myjni samochodowej na 3 stanowiska wraz z urządzeniami myjącymi i kontenerem serwisowym i infrastruktur techniczną,
 działka nr 579/14 – zabudowa mieszkaniowa wraz z usługami. Działka posiada decyzje o warunkach zabudowy Nr 100/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. na budowę wiaty stalowej myjni samochodowej na 3stanowiska wraz z urządzeniami myjącymi i kontenerem serwisowym i infrastrukturą techniczną.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości; Nie dotyczy

6. Cenę nieruchomości:
1) Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sokolniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 12/12 została wyceniona na kwotę: 55.300,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
2) Nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 579/14 została wyceniona na kwotę: 54.700,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Nie dotyczy

8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Nie dotyczy

9. Terminy wnoszenia opłat;
Rozliczenie kosztów zamiany nastąpi w protokole uzgodnień, zawartym pomiędzy Gminą Sokolniki a osobą fizyczną.

10. Zasady aktualizacji opłat; Nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie;
Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze zamiany. Gmina Sokolniki w wyniku przedmiotowej zamiany stanie się właścicielem działki budowlanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 579/14 (obręb geodezyjny 0010 Walichnowy), stanowiącej własność osoby fizycznej. Nabycie przedmiotowej działki przez Gminę jest zasadne, gdyż na działce stanowiącej własność Gminy Sokolniki (nr 12/12 obręb geodezyjny 0010 Walichnowy) zostanie zbudowana myjnia samochodowa, której na terenie Gminy brak, usytuowanie tego obiektu nie będzie wnosiło negatywnych skutków oddziaływania na znajdujące się otoczenie.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
Informuje się osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, o możliwości złożenia pisemnego uzasadnienia wniosku o ich zakup, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, zgodnie z treścią art. 34 ust. 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeśli spełnią jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w ar. 35 ust.1.

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments