Godne płace zwiększając siłę nabywczą społeczeństwa, nakręcają koniunkturę gospodarczą !

„W Lubczynie, wsi leżącej w malowniczej dolinie Prosny znajduje się dawny zespół dworski Sczanieckich, którego dominantę stanowi neoklasycystyczny dwór z 1913 r. z tarasami od wschodu i północy, kryty dachem łamanym z facjatkami. W obrębie zespołu stoją również liczne zabudowania gospodarcze z 1 poł. XX w. Dwór w Lubczynie otoczony jest zabytkowym parkiem o powierzchni 4,7 hektara”.

Właśnie to urokliwe miejsce wybrała sobie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. aby dokonać podsumowania swej działalności organizując sprawozdawcze Zebranie Delegatów Związku. Po dokonaniu formalnych działań mi. po przedstawieniu stosownych sprawozdań ( sprawozdanie przewodniczącego KM NSZZ Piotra Morty – zamieszczam poniżej) pełniąc funkcję przewodniczącego zebrania udzieliłem głosu naszym zaproszonym gościom.

Kolega Zbigniew Majchrzak – przewodniczący KSBiPD z siedzibą w Krakowie, skoncentrował się w swym wystąpieniu na problemach związanych z surowcem drzewnym niezbędnym składnikiem działalności naszej branży. Przedstawił zebranym mi. relacje ze spotkań w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Ochrony Środowiska oraz spotkań tak zwanej Grupy Roboczej Przemysłu Drzewnego. Zaznaczył tu zdecydowanie, że właśnie wsparcie dla pracodawców przez Solidarność naszej branży spowodowało ich wspólne działanie. Dotychczas załatwiając swe problemy jako oddzielne podmioty byli wręcz ignorowani przez urzędników i efekty ich działań były mizerne. To wspólne działanie przynosi już na dzień dzisiejszy wymierne korzyści. Związek wspierając swymi działaniami pracodawców ma na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy, poprawę kondycji przedsiębiorstw i godne wynagrodzenia dla pracowników.

Kolega doktor Jan Mosiński – przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa w swym wystąpieniu odnosząc się do sprawozdania przewodniczącego KM NSZZ Solidarność sformułował pogląd , że działanie naszej komisji jest pozytywnym przykładem tego czym powinny zajmować się związki w zakładach pracy odnosząc to również do założeń i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.

Kolejnym gościem zabierającym głos był Pan Krzysztof Dziuba reprezentujący Senatora RP prof. Michała Seweryńskiego podziękował za zaproszenie i usprawiedliwił nieobecność Senatora z powodu podróży zagranicznej (wielka szkoda bo Pan profesor miał wygłosić wykład na temat „Negocjacji płacowych” – mamy jednak nadzieję ze uda to się zrealizować przy okazji kolejnych zebrań). Odczytał także list jaki skierował Pan Senator do Delegatów. Przeprosił także za nieobecność Pana Posła RP Piotra Polaka , który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z przyczyn osobistych.. Osobiście zauważył, że jest bardzo zadowolony z udziału w tym spotkaniu ponieważ relacje z takich zebrań zna tylko z opowiadań ojca . W imieniu Pana Senatora zaprosił do Sieradza przedstawicieli związku na spotkanie opłatkowe .

Następnie zaprosiłem do wystąpienia Kolegę Zdzisława Jasińskiego – przewodniczącego KZ NSZZ Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, który jest mieszkańcem Wieruszowa a nasza znajomość opiera się na współpracy jaką podejmujemy z kolejarzami naszego regionu.

Swe wystąpienie rozpoczął jednak od wręczenia upominków ( okolicznościowe wydawnictwa ) na ręce kol. Piotra Morty. W swym wystąpieniu zaapelował do zebranych o wspieranie inicjatyw w których aktywnie uczestniczy a mianowicie rewitalizacji linii kolejowej Wieluń – Wrocław a także połączenia nową linią Wieruszowa z Sieradzem poprzez Złoczew , który niedługo stanie się swoistym zagłębiem przemysłowym. Jest ogromna szansa że w nowej unijnej perspektywie budżetowej znajdą się na to odpowiednie środki a rozwój kolejnictwa w Wieruszowie znacznie wzmocni jego pozycję gospodarczą .

Doktor medycyny Michał Krzak – działacz Solidarności lekarzy przedstawił się także zebranym jako działacz Prawa i Sprawiedliwości na naszym terenie. Zwrócił się do zebranych o aktywne uczestnictwo w wyborach samorządowych zapewniając jednocześnie, że jego ugrupowanie aktywnie poprze członków Solidarności kandydujących do władz samorządowych a także chętnie umieści ich na swoich listach .

Być może nie każdy wie , że Pan Michał jest także Prezesem Fundacji im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. Fundacja ta zajmuje się między innymi pomocą żywnościową dla okolicznych mieszkańców. Rocznie pomoc ta wynosi ok. 200 ton żywności kierowanej do potrzebujących rodzin. Z pomocy tej korzystają, także niektórzy mieszkańcy Wieruszowa .

Ostatnim gościem który chciał zabrać głos był Pan Piotr Krupot nazywany przeze mnie „Nestorem Wieruszowskiej Solidarności” . Pan Piotr w swym wystąpieniu apelował o wspólne działania dla dobra nas wszystkich twierdząc, że niema żadnej potrzeby aby toczyć wojny pomiędzy PO a PiS. Jednym zdaniem „zgoda buduje” a „niezgoda rujnuje”

Po oficjalnym zakończeniu zebrania zaprosiliśmy gości i delegatów do wspólnej kolacji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie

Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze sprawozdawcze zebranie NSZZ „Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie: Koledze doktorowi Janowi Mosińskiemu – przewodniczącemu Regionu Wielkopolska Południowa, Koledze Zbigniewowi Majchrzakowi – przewodniczącemu KSBiPD z siedzibą w Krakowie, Koledze Mieczysławowi Wilczyńskiemu – wiceprzewodniczącemu Krajowej Sekcji Budownictwa, Koledze Zdzisławowi Jasińskiemu – przewodniczącemu KZ Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Koledze doktorowi Michałowi Krzakowi – działaczowi Solidarności lekarzy, Panom asystentom Senatora RP prof. Michała Seweryńskiego – Krzysztofowi Dziubie i Pawłowi Połomskiemu oraz Panu Piotrowi Krupotowi – zasłużonemu działaczowi Solidarności Prospanu, Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatom.

„Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. w okresie sprawozdawczym, ściśle współpracując ze Związkiem Zawodowym Budowlani i Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników, wykorzystując argumenty merytoryczne, prowadziła intensywne negocjacje z pracodawcą w zakresie kształtowania wynagrodzeń w Prospanie. Obszarem partnerskiej kooperacji związków w Prospanie była aktywność nad urzeczywistnianiem Regulaminu Pracy. Solidarność monitorowała działania Społecznej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie. Komisja Międzyzakładowa racjonalnie kreowała współdziałanie z Radą Pracowników funkcjonującą w Prospanie i Europejską Radą Zakładową Pfleiderer AG.

Negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Prospanie należały do bardzo dynamicznych, twardych i trudnych ze względu na sytuację ekonomiczno – finansową koncernu Pfleiderer. Przedstawiciel pracodawcy używając mocnych argumentów wskazywał na skomplikowaną sytuację w koncernie i wysoką cenę surowców, a w szczególności drewna oraz na kryzys, z którym mamy do czynienia w Europie i w Polsce.

Wzrost kosztów produkcji, spowodowany między innymi wzrostem cen drewna, był czynnikiem dotkliwym, jednak niezależnymi od pracowników. Powyższa sytuacja wymuszała wręcz na zatrudnionych zwiększony wysiłek i zaangażowanie w realizacji zadań produkcyjnych. Dodatni wynik finansowy za 2011r., zdaniem „Solidarności”, był wystarczającym argumentem pozwalającym Związkom skierować do pracodawcy zdecydowane żądanie o przystąpienie do negocjacji. Podczas pertraktacji Organizacje Związkowe przekonywały pracodawcę do podjęcia decyzji o wzroście wynagrodzeń. Efektem aktywności Związków było zawarcie porozumienia z pracodawcą w dniu 20 marca 2012 r., na podstawie którego pracownicy otrzymali podwyżki płac zasadniczych w kwocie równej i w wielkości zróżnicowanej. Elastyczny wzrost wynagrodzeń pozwolił realizować przyjętą i uzgodnioną tak zwaną „Linię polityki wynagrodzeń”. Związki wynegocjowały również zwiększenie dodatków za pracę w systemie trzyzmianowym. Na bazie uzgodnienia z pracodawcą dodatki powiększone zostały w 2012 roku i wzrosną z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Wzrostem wynagrodzeń w związku z inicjatywą Organizacji Związkowych zostali objęci również pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej pracujący na rzecz Prospanu. Ponadto Solidarność prowadziła odrębne negocjacje z zarządem 3SPARE, dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w tejże firmie. Negocjacje Solidarności z zarządem zakończyły się sukcesem, a pracownikom 3SPARE uposażenia zostały zwiększone na warunkach nie mniej korzystnych jak zatrudnionym w Prospanie.

Kolejnym sukcesem zakończyły się negocjacje Organizacji Związkowych z pracodawcą w zakresie wypłaty „świadczenia świątecznego”. W dniu 29 listopada 2011 roku Związki Zawodowe podpisały z pracodawcą porozumienie w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego, które zostało uiszczone pracownikom Prospanu i Agencji Pracy Tymczasowej. Ponadto autonomiczne negocjacje Solidarności z zarządem 3SPARE umożliwiły wypłatę znaczącej nagrody jednorazowej pracownikom 3SPARE.

„Solidarność branżowa”, w obszarze kształtowania polityki ustawodawczej przez rząd, aktywnie uczestniczyła w negocjacjach na szczeblu ministerstw i parlamentu. Obecnie przygotowywane są projekty aktów prawnych przez Ministra Gospodarki w zakresie subsydiowanej zielonej energii elektrycznej i jednocześnie definiujące biomasę oraz przez Ministra Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych dotyczące gospodarki leśnej i handlu drewnem. Niektóre zapisy mogą mieć negatywny wpływ na przemysły przetwórstwa drzewnego i meblarskiego.

Przemysły przetwarzające drewno w sposób tradycyjny zatrudniają w Polsce ponad 300 000 pracowników. Działania „Solidarności” skierowane są w kierunku zminimalizowania ilości drewna „puszczanego z dymem”. Polski przemysł płyt drewnopochodnych potrzebował niezwłocznej pomocy w zakresie dostępności do głównego surowca, jakim jest drewno. Działania „Solidarności” zostały podjęte z dużym zaangażowaniem i są kontynuowane. Naszym celem jest, aby przemysł płytowy i meblarski nadal był nowoczesną lokomotywą polskiej gospodarki i jednocześnie liderem poziomu wynagrodzeń na rynku pracy.

Z kolei koncentrując się na motywowaniu pracowników i na tworzeniu warunków umożliwiających pełne wykorzystanie ogromnego potencjału umiejętności, talentów i pomysłów, wszyscy pracownicy w całej Unii Europejskiej bez względu na różnorodność i miejsce zamieszkania muszą stanowić integralną część Unii. Proces standaryzacji w przedsiębiorstwach leży w interesie wszystkich środowisk zarówno pracobiorców jak i w interesie przedsiębiorstw. Godne płace zwiększając siłę nabywczą społeczeństwa, nakręcają koniunkturę gospodarczą. Działania w kierunku wyrównania poziomu płac we wszystkich krajach europejskich to droga do likwidacji zjawiska, jakim jest niezdrowa konkurencja na rynku pracy. Prawdą jest, że w dobie światowego kryzysu instytucje finansowe namawiają do oszczędzania i podwyższają oprocentowanie lokat. Wszyscy więc zwracają uwagę na koszty, ograniczanie wydatków. Zarówno moim zdaniem, jak i wielu europejskich znanych ekonomistów, do walki z kryzysem o wiele efektywniejszym działaniem jest zastąpienie oszczędzania zarabianiem i wydawaniem wyższych kwot.

Te dwa ostatnie zjawiska są korzystne zarówno dla gospodarstw domowych, jak i podmiotów gospodarczych, ponieważ pozwalają w dobie kryzysu na zakup większej ilości dóbr przy niższych cenach i jednocześnie pobudzają gospodarkę. Koszty utrzymania w Polsce drastycznie rosną, a poziom wynagrodzeń nie zabezpiecza godnego życia. Polska gospodarka jest gospodarką wschodzącą i niestety nie można jej zaliczyć do gospodarek rozwiniętych, a obecny wzrost gospodarczy jest niezadawalający, ponieważ nie przesuwa nas w skali bogactwa narodowego i nie zabezpiecza wzrostu wynagrodzeń do poziomu zapobiegającego emigracji za chlebem. Ponadto przepaść płacowa w naszym kraju między wyselekcjonowanymi grupami zawodowymi a pozostałymi zawodami pogłębia się konsekwentnie od lat 90, bijąc nowe rekordy. Zdaniem wielu ekonomistów to skrzywienie nie jest zdrowe dla gospodarki. Moim zdaniem powinien istnieć ścisły związek między wartością pracy, jaką się wnosi do gospodarki, a wynagrodzeniem. Niestety pracodawcy często tracą z oczu jakiekolwiek realnie i ekonomicznie uzasadnione podstawy przy kształtowaniu polityki wynagrodzeń pracowników, koncentrując się jedynie na maksymalizacji zysku. Solidarność jako profesjonalny związek zawodowy reprezentujący interesy członków jest zobowiązana do podjęcia skutecznych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń i równania pensji polskich pracowników do poziomu w krajach rozwiniętych.

Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi. Istniejące przeciwności można usunąć wprowadzając w życie podstawowy i pierwotny kanon istnienia Unii Europejskiej, jaki przyjęli jej twórcy, czyli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości.” Ta wytyczna powinna być głównym celem naszego przedsięwzięcia. Wysokość wynagrodzeń i bezpieczeństwo zatrudnienia powinniśmy zaliczyć do podstawowych obszarów działania Związku. Nieodzowna jest zdecydowana aktywność prowadząca do zobligowania zarządzających przedsiębiorstwami, jak i rządzących krajem do godnego wynagradzania za pracę.

Reprezentując Solidarność i będąc jednocześnie członkiem Europejskiej Rady Zakładowej byłem jednym z inicjatorów i twórców Międzynarodowej Umowy wprowadzającej w życie standardy europejskie, które obowiązują również w Polsce i w Prospanie. Międzynarodowa Umowa – Karta Socjalna w Pfleiderer AG, została podpisana w Frankfurcie nad Menem 30 listopada 2010 roku przez Hansa H. Overdieka (prezesa Pfleiderer AG), Wolfganga Rhode (reprezentującego IG Metal), Ambeta E. Yusona (sekretarza generalnego BWI – Międzynarodowej Organizacji Budownictwa i Drzewiarzy) i Franka Bergmanna (przewodniczącego Europejskiej Rady Zakładowej Pfleiderer AG). Przy podpisaniu obecni byli przedstawiciele z Prospanu: Zbigniew Mikołajczyk i ja (Piotr Morta). Międzynarodowa Umowa Ramowa obowiązuje w całym koncernie Pfleiderer, czyli jej obszarem obowiązywania są międzynarodowo funkcjonujące organizacje i wszystkie ich lokalizacje.

Karta Socjalna obowiązywała lub nadal obowiązuje lokalizacje w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Szwecja, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja. Mimo olbrzymiej różnorodności z jaką spotykamy się w Koncernie, jestem przekonany, że Umowa będzie fundamentem do stworzenia w firmie Pfleiderer tych samych szans dla wszystkich zatrudnionych. Mam również nadzieję, że będzie ona stanowić przesłankę do kształtowania się wynagrodzeń w Koncernie w oparciu o normę określoną przez twórców Unii Europejskiej. Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska.

W mojej ocenie znaczącym rezultatem porozumienia podpisanego przez reprezentację Koncernu, Światową Federację Związków Zawodowych, związek niemiecki IG Metal i Europejską Radę Zakładową jest wprowadzenie w życie standardów, które precyzyjnie zostały określone w Międzynarodowej Umowie Ramowej i obowiązują również w polskich lokalizacjach. Pozwolę sobie przybliżyć niektóre z przyjętych standardów:

Koncern Pfleiderer deklaruje przestrzeganie praw człowieka uznanych w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP. Pfleiderer stawia sobie za cel nieustanne zapewnianie godnych warunków pracy oraz bezpiecznego zatrudnienia.

Szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami to kluczowe elementy mające cechować kulturę korporacyjną firmy.

Dyskryminacja, nierówne traktowanie, wszelkiego rodzaju nękanie (np. fizyczne znęcanie się, groźby fizycznego znęcania się, nietypowe kary lub środki dyscyplinarne, molestowanie seksualne lub innego rodzaju napastowanie), wrogość i poniżanie, zastraszanie oraz znieważanie nie będą tolerowane i to niezależnie od tego, czy usiłuje je stosować kierownictwo, czy inni pracownicy.

Zabezpieczeniem dla przyszłości firmy oraz miejsc pracy ma być otwarta, i konstruktywna współpraca pomiędzy firmą a związkami zawodowymi.

Powstałemu konceptowi „Karta Socjalna”, została już nadana siła sprawcza i przekonany jestem, że przez właściwe zaangażowanie osiągnięty zostanie zaplanowany cel.

Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę owocnych obrad i mile spędzonego wieczoru.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie – Piotr Morta.

Relację opracował i udokumentował zdjęciami –Eugeniusz Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
8 lat temu

Mam jedno pytanie do sprawozdawcy ,dlaczego nikt z delegatów nie zabierał głosu .Tylko Przewodniczący Morta i zaproszeni goście .To jest tzw. odfajkowanie sprawy .Posłowie z PiSu się na Was wypieli ,po co im d..py liżecie ?Bądźcie sobą ,anie przedmurzem PiS u .