Kronika KPP w Wieruszowie

– Debata z przedstawicielami placówek oświatowych

9 kwietnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie policjanci wieruszowskiej komendy spotkali się z przedstawicielami placówek oświatowych z powiatu wieruszowskiego na debacie społecznej pod nazwą „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Aktywnie i bezpiecznie w szkole”.

Spotkanie odbyło się w związku z podpisanym w dniu 9 marca 2018 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim, a Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Grzegorzem Wierzchowskim porozumieniem o współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

W debacie wzięli udział wieruszowscy mundurowi na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie nadkom. Adamem Stochniałkiem. W spotkaniu uczestniczył również współorganizator spotkania Cezariusz Mostowski z Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi, Pan Jarosław Olbrychowski i przedstawiciel Stowarzyszenia Józef Kuczka. Nie zabrakło również przedstawicieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie na czele z Panią Dyrektor Barbarą Kucia.

Na debatę licznie przybyli zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy z szkół powiatu wieruszowskiego oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Głównym celem debaty była diagnoza oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a Policją.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” z Łodzi, Pana Jarosława Olbrychowskiego, który zaprezentował i omówił etos służby Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcił do wstępowania w szeregi policji. W drugiej części spotkania Pani Jolanta Mieszkalska z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wieruszowie omówiła cele i założenia Poradni na kanwie własnego doświadczenia zawodowego i tak zwanych dobrych praktyk a także zagadnienia dotyczące występującego wśród dzieci i młodzieży problemu zachowań autoagresywnych. Ponadto w trakcie spotkania wieruszowscy policjanci przybliżyli tematykę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działanie interaktywnych narzędzi takich jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Podczas omówienia programu „Dzielnicowy bliżej nas” wskazano na szczególną rolę dzielnicowego w obszarze profilaktyki społecznej jako istotnego głosu w dialogu z społeczeństwem.

Po wystąpieniach wieruszowskich mundurowych głos zabrał wizytator z Kuratorium Oświaty w Łodzi Pan Cezariusz Mostowski, którego prelekcja dotyczyła tematu wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Następnie przedstawiono działania profilaktyczne, jak również wyniki ankiety badającej potrzeby profilaktyki w środowisku szkolnym, która przeprowadzona została zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w wybranych szkołach.

W trakcie debaty nie zabrakło również miejsca na aktywną dyskusję. Uczestnicy debaty włączali się do rozmowy przekazując swoje sugestie i spostrzeżenia dotyczące podejmowanej współpracy pomiędzy szkołami a Policją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety, w których podsumowali przebieg i tematykę debaty.

 

– Konkurs dla dzielnicowych – finał w czerwcu !

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi organizuje Konkursu dla policjantów dzielnicowych garnizonu łódzkiego pod nazwą „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego” Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w następujących etapach: 1) etap I – eliminacje na szczeblu komend powiatowych/miejskich do 7 maja 2018 r. 2) etap II – sporządzenie prezentacji multimedialnej do 16 maja 2018 r. 3) etap III – finał konkursu 22 i 23 maja 2018 r.
Rozpoczęły się już eliminacje powiatowe Konkursu w poszczególnych jednostkach powiatowych /miejskich garnizonu łódzkiego.

Konkurs polega na wyborze najbardziej efektywnych planów działania priorytetowego policjantów dzielnicowych woj. łódzkiego, a jego celem jest :
rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa,
promowanie najbardziej kreatywnych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe w trakcie pełnienia służby na terenie woj. łódzkiego,podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa,pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

W dniach 22 i 23 maja 2018 r. dzielnicowi garnizonu łódzkiego wyłonieni w eliminacjach na szczeblu komend powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego rywalizować będą o zwycięstwo w finale konkursu pn.„Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego” W ciągu dwóch dni przed komisją konkursową składającą się m.in naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych/miejskich Policji i przedstawicieli administracji woj. łódzkiego zaprezentuje się 23 dzielnicowych wytypowanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych garnizonu łódzkiego.

Dzielnicowi, w trakcie konkursu omawiać będą przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym w 2017 roku planu działania priorytetowego.

Podjęta inicjatywa wpisuje się założenia rządowego program Dzielnicowy bliżej nas, którego celem jest zmiana społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej, samorządami lokalnymi oraz instytucjami/podmiotami pozapolicyjnymi, które z Policją współpracują m.in. w zakresie realizacji działań priorytetowych.

Ponadto inicjatywa jest zbieżna z wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi w zaakceptowanej przez nadinsp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji Informacji dotyczącej inicjatyw podejmowanych w Policji na rzecz uspołecznienia dzielnicowych poprzez organizację konkursów i plebiscytów na najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego.

Wręczenie nagród nastąpi w I połowie czerwca 2018 roku podczas Konferencji Dzielnicowy bliżej nas, której organizatorem będzie Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

– Trwa XI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.
XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.
Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2018 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!
(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

– Policyjny pościg za poszukiwanym

Wieruszowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego czterema listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. Mężczyzna jest podejrzany o liczne kradzieże w powiecie wieruszowskim. Przez rok ukrywał się w różnych miejscach, wpadł w Osieku.

Policjanci z wieruszowskiej komendy policji sprawdzają każdą informację dotyczącą osób poszukiwanych. 11 kwietnia 2018 roku dzięki doskonałej znajomości terenu oraz środowiska przestępczego, wieruszowscy stróże prawa zatrzymali 29-letniego mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu czterema listami gończymi. Przestępca od prawie roku ukrywał się przed Policją w różnych miejscach. Wzorowe działania kryminalnych sprawiły, że 29-latek został namierzony i zatrzymany na terenie prywatnej posesji w Osieku w powiecie wieruszowskim, gdzie pracował dorywczo. Na widok policjantów mężczyzna był bardzo zaskoczony, zachowywał się agresywnie, po czym podjął ucieczkę w kierunku pobliskiego lasu. 29-latek od ubiegłego roku nie zmienił swojego wyglądu. Wieruszowscy policjanci natychmiast rozpoznali poszukiwanego i ruszyli za mężczyzną w pościg pieszy. Poszukiwany uciekając wywracał za sobą przypadkowe przedmioty, aby utrudnić pościg. Wieruszowscy stróże prawa mieli informacje, że przestępca przygotował i ukrył w lesie pojazd, którym miał zamiar kontynuować ucieczkę.

Nie mogli do tego dopuścić. W celu skutecznego zatrzymania poszukiwanego w trakcie pościgu, kryminalni oddali dwa strzały ostrzegawcze z broni służbowej. To ostudziło zapędy 29-latka, który po zatrzymaniu nie krył swojego zaskoczenia i zdenerwowania. Został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Zatrzymany usłyszał również zarzut kradzieży volkswagena golfa do której doszło 22 marca 2018 roku z terenu prywatnej posesji w Osieku w powiecie wieruszowskim. Wartość skradzionego i odzyskanego pojazdu oszacowano na 6000 złotych. Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Po czynnościach 29-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbywa karę 4 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Opracował :
Oficer Prasowy
KPP w Wieruszowie
asp. sztab. Damian Pawlak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.