Wójt Gminy Sokolniki ogłasza ustny przetarg

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 12,7414 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Walichnowy. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem: SR1W/000885608/0

Opis nieruchomości: Działka położona w zachodniej części miejscowości Walichnowy przy utwardzonej drodze powiatowej asfaltowej w kierunku miejscowości Sokolniki.
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Walichnowy, w granicach działki nr 125 o powierzchni 12,7414 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzi gleba kl. RV – 12,7414 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr SR1W/000885608/0.

Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Termin dzierżawy 3 lata.
Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30-ego września każdego roku obowiązywania umowy.
Nieruchomość jest bez ograniczeń i obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Dla opisanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki, teren nieruchomości zlokalizowany jest w strefie terenów rolnych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości: 1.337,60 zł (roczny)

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 134,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote 00/100), które należy wpłacić w złotych polskich na konto Gminy Sokolniki, nr konta: 42 9256 0004 – 4200 0114 2000 0080.

Wadium winno znajdować się na koncie Wydzierżawiającego do dnia 08.10.2018 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Sokolniki.
W przypadku, gdy Oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

Wysokość pierwszego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej (po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek) 14,00 zł, słownie: czternaście złotych 00/100

Nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sokolniki, 98 – 420 Sokolniki,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 21, w dniu 11 października , o godz. 1100

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
1) dowód wniesienia wadium (w oryginale),
2) złoży pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
3) przedstawi dowód tożsamości.

Wadium:
1. wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,
2. wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy,
3. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

Wójt Gminy Sokolniki, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, w każdym dzień roboczy, w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 15.30, w piątek, w godz. 7.30 do 14.00, lub pod numerem telefonu 62 78 46 101.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments