Program wyborczy kandydatki na Burmistrza Wieruszowa Agnieszki Krawczyk-Sodomskiej 2018

Szanowni mieszkańcy Gminy Wieruszów, zdecydowałam się kandydować na Burmistrza Wieruszowa, gdyż nie zgadzam się z obecnym sposobem zarządzania gminą, galopującym jej zadłużaniem i wyprzedażą majątku gminy za bezcen.

 

 

Chcę zmienić wizerunek miasta i gminy, przywrócić prawdziwe znaczenia pojęciom takim jak: Gospodarność, Uczciwość, Samorządność i Bezpieczeństwo .

Potencjał, który drzemie wśród mieszkańców Gminy jest jakby uśpiony, pragnę swoim działaniem dać impuls do tego, aby obudzić w mieszkańcach wiarę, że można coś zmienić.

Moje motto brzmi: Praca w Urzędzie i sprawowanie funkcji publicznych, to przede wszystkim służba mieszkańcom. Klientom urzędu należy wykazać maksimum wyrozumiałości, szacunku i kultury osobistej Wszyscy mieszkańcy niezależnie od miejsca zamieszkania będą traktowani równo. Nie będzie żadnej miejscowości, której rozwój odbywać się będzie kosztem innych.

Możemy mieć piękne czyste i zadbane miasto, urząd przychylny i gotowy, aby wspierać tych wszystkich przedsiębiorczych mieszkańców, którzy pragną ulokować swoje firmy na terenie gminy. Nie potrzebna nam jest REWOLUCJA, ale mądre zarządzanie i racjonalne gospodarowanie budżetem, stabilny i trwały rozwój, czyste powietrze i nowoczesne ogrzewanie, wyremontowane drogi, czyste parki i ulice, wyremontowane i doposażone budynki oświatowe, a dla przedsiębiorców wszelka pomoc w stworzeniu niezbędnych warunków do inwestowania.

Pragnę w pełni wykorzystać programy jakie oferuje dla samorządów Rząd Premiera Mateusza Morawickiego. W realizacji zamierzeń, które zawarłam w swoim programie zamierzam wykorzystać środki Krajowe i Unijne aby pozyskać dofinansowanie na ich przeprowadzenie. Zależy mi na tym, aby nasza Gmina pomimo powstałego dużego zadłużenia nadal miała szanse na  realizację niezbędnych projektów, gwarantujących jej stabilny rozwój.

Służbę publiczną we władzach samorządowych sprawować będę w poczuciu odpowiedzialności za dobro naszej Małej Ojczyzny.

Zmienię filozofię zarządzania w naszej gminie,
która będzie służyła mieszkańcom, a nie wybrańcom.
Wybierzmy zrównoważony rozwój miasta
oraz przyjazne warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

RAZEM DLA  GMINY WIERUSZÓW

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Podjecie działań na rzecz strefy przemysłowej na terenie gminy Wieruszów.
 • Stworzenie preferencyjnych warunków dla inwestorów (ulga w podatku od nieruchomości dla nowo powstałych firm stwarzających miejsca pracy, prolongata spłat podatków w sytuacjach kryzysowych).
 • Uruchomienie pomocy informacyjnej i administracyjnej dla przedsiębiorców (Osoba chcąca zrealizować inwestycje na taranie gminy będzie mogła liczyć na pomoc przez wskazanego pracownika urzędu w celu przeprowadzenia jej przez cały proces administracyjny do momentu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia inwestycji). Współpraca z istniejącymi przedsiębiorcami i korzystanie z ich doświadczeń
 • Kierowanie zamówień do 30 tys euro w pierwszej kolejności do przedsiębiorców z terenu Gminy Wieruszów

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 • Rozpoczęcie przebudowy i modernizacji zniszczonych  ulic i dróg, na terenie miasta i gminy, budowy parkingów z wykorzystaniem Rządowego Funduszu  Dróg  Samorządowych:
 • Rozbudowa i modernizacja istniejącego (na bardziej energooszczędne) oświetlenia ulicznego.
 • Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
 • Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 • Rozpoczęcie budowy chodników w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników dróg (Bezpieczna Droga do Szkoły Program Rządowy),
 • Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich będących w aglomeracji w miejscowościach Kowalówka, Cieszęcin.
 • Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem wniosków i na rzecz mieszkańców gminy.
 • Wspieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego (z wykorzystaniem rządowego programu MieszkaniePlus).
 • Dalsze wdrażanie i rozszerzanie zakresu spraw załatwianych drogą elektroniczną w celu usprawnienia kontaktów z Urzędem .Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie
 • Podjecie działań na rzecz zoptymalizowanej, ale skutecznej i efektywnej promocji gminy.

FINANSE GMINY

 • Zmiana sposobu gospodarowania budżetem poprzez zrównoważenie wydatków z dochodami miasta w celu zmniejszenia zadłużenia – a w dalszej perspektywie planowanie budżetu z jak najmniejszym deficytem i bez długów,
 • Rezygnacja z zadań, które generują w późniejszym okresie wysokie koszty utrzymania i eksploatacji, a nie rokują uzyskania wymiernych efektów.
 • Przegląd stowarzyszeń i organizacji, pod kątem celowości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych efektów.
 • Racjonalizacja inwestycji i dostosowanie ich do bieżących potrzeb mieszkańców.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Kontynuowanie i rozszerzenie programu dofinansowania do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Wieruszów w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (PONE) dla Gminy Wieruszów”
 • Pozyskanie środków na termomodernizację budynków mieszkalnych z Rządowego Programu Termomodernizacji PolskaBezSmogu 2018-2027
 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie będących w aglomeracji Wieruszowa (Mieleszynek, Jutrków)
 • Podjęcie działań w kierunku rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Wieruszów
 • Zweryfikowanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości w gminie pod kątem przeznaczenia gruntów na uciążliwe inwestycje.
 • Zwiększenie nacisku na utrzymanie czystości i porządku przestrzeni publicznej na terenie miasta i Gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez:
 • Wykorzystanie monitoringu wizyjnego i podjęcie działań mających na celu zwiększenie jego efektywności.
 • Zapewnienie ściślejszej współpracy Samorządu z Policją i doprowadzenie do zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego (rozpoznanie niebezpiecznych miejsc w gminie i zapobieganie chuligaństwu i wandalizmowi) oraz zwiększenie punktów monitorujących Gminę.
 • Jednakowe i sprawiedliwie traktowane działających  na terenie gminy jednostek OSP.

OŚWIATA I SZKOLNICTWO

 • Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wykonanie niezbędnych remontów i modernizacji budynków oświatowych oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów przy tych obiektach.
 • Stymulowanie podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną.
 • Zwiększanie ilości i jakości zajęć pozalekcyjnych, tworzenie kół zainteresowań w celu wykorzystanie potencjału nauczycielskiego oraz talentów młodzieży (np. w sporcie).
 • Wypracowanie szerokiej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej przy współpracy wszystkich placówek (Szkoły Podstawowe, Dom Kultury, Biblioteka, Kino, GOSiT)

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

 • Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez WDK i Bibliotekę Miejską, Kino szczególnie w okresie wakacyjnym i w czasie ferii.
 • Wspieranie inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, imprez i wydarzeń o charakterze historycznym, szczególnie inicjatyw młodzieżowych lub angażujących młodzież – zapewnienie pomocy merytorycznej, organizacyjnej oraz  finansowej.
 • Zagwarantowanie dostępności do nowoczesnych hal sportowych i boisk dla wszystkich mieszkańców i klubów (nawiązanie współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki).
 • Doposażenie placów zabaw w zestawy siłowni plenerowych w sołectwach Gminy Wieruszów dofinansowanych z Rządowego Programu (OSA) Otwarte Strefy Aktywności.
 • Zorganizowanie i dofinansowanie dowozów i zajęć dzieci i młodzieży oraz seniorów na basen. – Program Ministerstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

 • Wspieranie działań organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.
 • Podjęcie działania w celu przywrócenie bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach. Program polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach”.
 • Stworzenie warunków dla ochrony rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie rodzicom pracującym opieki nad dziećmi , tj. zapewnimy dostęp do żłobków i przedszkoli.

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

 • Wielu mieszkańców ma wspaniałe pomysły w zakresie kultury, sztuki, sportu i rekreacji, promowania gminy i budowania jej tożsamości. Planuję otworzyć portal dla tych pomysłów.
 • Chcę te wszystkie inicjatywy wspierać poprzez dofinansowanie stowarzyszeń kulturalnych, klubów sportowych itp. oraz wspólne realizowanie projektów w tych dziedzinach. W tym z programów unijnych.
 • Wprowadzenie programu Karta Seniora 60+.
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez organizacje zrzeszające wieruszowskich seniorów działających w Uniwersytecie III Wieku, oraz Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wieruszowie (przywrócenie siedziby wieruszowskim seniorom zrzeszonym w Związku Emerytów i Rencistów).

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Program wyborczy kandydatki na Burmistrza Wieruszowa Agnieszki Krawczyk-Sodomskiej 2018

 1. OLA LA pisze:

  program super, wreszcie jakieś konkrety a nie fejsowe sensacje i długi , idzie dobra zmiana

 2. Wyborca pisze:

  To jest właśnie to coś nad czym można się pochylić a nie haki i krawat na głowie zamiast rozumu

 3. Jacek pisze:

  Przeczytałem i według mnie program dobry, zagłosuję bo nie odpowiada mi to co jest w tej chwili, hałasy, jakieś obgadywania, i wojenki to dla mnie nie jest fer. Przeraża mnie poziom wypowiedzi radnych, takie wiejskie ” Ole Ole nie damy się ” to jest śmiech. jak się nie ma co powiedzieć to lepiej nie mówić nic. Rada to nie jest miejsce dorobku do policyjnych emerytur, zresztą na naszej ulicy nie będziemy głosować na kogoś kto tu nie mieszka. Także ja jestem na TAK.

 4. Ala pisze:

  Mnie się podoba, ja też na obecną władzę nie zagłosuję, jestem rozczarowana tyle było obiecane, zależy mi na oświacie a ten temat leży, wydział oświaty w naszej gminie to tak jak by go nie było. Mnie sport aż tak nie interesuje, nie wszyscy to kochają. Są również dzieci o innych talentach o których wcale się nie myśli.

 5. Maluch pisze:

  Ma dużą rodzinę i poparcie kleru więc niestety może wygrać. Trudno , świetnie

 6. Tyle pisze:

  Ja też jestem za, zmiany są potrzebne zobaczymy co się z tego uda, ale założenia dobre

 7. ja pisze:

  Pisałem tu już, że kandydatka nie ma sobie równych w tej rywalizacji i tym programem dobitnie to udowodniła (dajmy jej możliwość realizacji tych zamierzeń). Pewne rzeczy należy szczególnie uwypuklić, np.:
  – Gazyfikacja znacznie większej ilości ulic (szanowni mieszkańcy, ogrzanie domu gazem
  jest w cenie ogrzania węglem, a jak komfortowo to się odbywa.)
  – Rewitalizacja tej części miasta, którą zajmowało Getto w czasie II wojny. Tam jest dziś prawie tak jak tuż po wojnie.
  – Rzeka, rzeka i jeszcze raz rzeka – oczyszczenie i podniesienie poziomu wody (co spowoduje jej samooczyszczanie się). Zaprojektowanie z zespołem mieszkańców użytkowego (rekreacyjnego) nabrzeża Prosny od klasztoru do nieco poza pomnik św Jana Nepomucena. Zwrócenie miasta ku rzece.
  – Kończenie rozgrzebanych inwestycji (np. rozpoczęty chodnik na pewny odcinku i nie dokończony od kilku lat) – tak nie robi dobry gospodarz, a i gminni i powiatowi gospodarze od lat nie są dobrzy.
  – Budżet trzeba zrównoważyć, ale musi być niewielki deficyt, gdyż musimy się za jakąś kasę rozwijać i inwestować.