Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok przyjęty

Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok zakłada znaczący wzrost dochodów, które po raz pierwszy w historii przekroczą miliard złotych! Dochody będą wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 146,3 mln zł, a wydatki o 101 mln zł i wyniosą: dochody – blisko 1 mld 50 mln zł, a wydatki – ponad 1 mld 70 mln zł.

 

Deficyt wyniósł 19 mln 700 tys. zł i jest o 55 mln zł niższy niż w projekcie budżetu zaproponowanym przez poprzedni Zarząd Województwa. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na uwagę zasługuje też znaczący wzrost wydatków majątkowych
czyli nakierowanych na inwestycje w stosunku do roku 2018 – o ponad 52 mln zł
do kwoty 394 mln zł. Udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem wynosi ok. 37%.

Wzrost dochodów był możliwy m.in. dzięki większym wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który po raz pierwszy zaplanowano na ponad 300 mln zł i ma wynieść 310 mln zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wyniesie ponad 108 mln zł.

Największe wydatki zaplanowane są w działach:
– transport i łączność: 459 mln zł;
– administracja publiczna: 201 mln zł;
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 128 mln zł;
– oświata i wychowanie: 38 mln zł;
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 36 mln zł;
– rolnictwo i łowiectwo: 36 mln zł;
– gospodarka mieszkaniowa: 32 mln zł;
– pomoc społeczna: 26 mln zł;
– ochrona zdrowia: 24 mln zł;
– kultura fizyczna: 10 mln zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2019 r. to:

Drogi:
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd – 40 mln 777 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 38 mln zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Węzeł Pabianice Płd. na S-8 Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów – 27 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 25 mln. 650 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin – Brzozów – 25 mln 587 tys. zł w tym środki z budżetu UE – 24 mln 295 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów – Rokiciny – 19 mln 700 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 18 mln 715 tys. zł;
* Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707
– 17 mln 853 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 16 mln 530 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice – Maluszyn
– 15 mln 25 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki
– Lutomiersk – 12 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 11 mln 400 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski – 10 mln 300 tys. zł.

Nieruchomości Województwa Łódzkiego
* „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim – 4 mln 999 tys. zł,
w tym środki z budżetu UE – 3 mln 555 tys. zł;
* Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
– Inwestycja kubaturowa przy u. Roosevelta 15 – 3 mln 318 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 1 mln 681 tys. zł;

Kolej:
* Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją trzech etapów jej rozwoju to łącznie 3 mln 559 tys. zł.

Szpitale:
* Rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi i podniesienie usług świadczonych pacjentom – 7 mln 141 tys. zł;
* Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – 1 mln 541 tys. zł;
* Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z o.o. w związku
z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia – 17 mln 217 tys. zł.

Sport:
* Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo – rekreacyjnym – 4 mln zł.

Budżet Obywatelski
* Realizacja zadań wyłonionych w 2018 r. – 8 mln zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
* Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji – 455 tys. zł;
* Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
– 100 tys. zł;
* Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem
na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 1,5 mln zł.

Rolnictwo:
* Granty sołeckie – 3 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł);
* Konserwacja rowów melioracyjnych 2,5 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł).
Kultura:
* Modernizacja budynków wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ”– 6 mln 570 tys. zł;
* Dotacje w ramach projektu „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – 3 mln. 539 tys. zł;
* Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa – 5 mln zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.