Ogłoszenie wójta gminy Sokolniki

Wójt Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki.

1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka będąca własnością Gminy Sokolniki, położona w miejscowości Nowy Ochędzyn, obręb geodezyjny 0003 Ochędzyn Nowy, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 501, o powierzchni 0.1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1W/0007609/9.

2. Działka w kształcie regularnym zbliżonym do trójkąta. Teren działki płaski, ziemny. Działka stanowi nieużytek łąki, częściowo zadrzewiona sosną, brzozą, zadrzewienia stanowią samosiejki. Drzewostan do przebudowy. Drzewostan nie wykształcił walorów użytkowych. Na działce zakrzaczenia. Dojazd drogą gruntową.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Gmina Sokolniki nie posiada planu zagospodarowania. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki uchwalonym uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015 r., tereny na których położona jest nieruchomość zlokalizowane są w trefie terenów lasów i terenów przeznaczonych pod zalesienie.

4. Obciążenia nieruchomości : brak.

5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość : brak.

6. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na : 5.000,00 zł (słownie : pięć tysiące złotych 00/100).

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: w dniu 17 kwietnia 2020 r., o godz.11.00. Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 21.

8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 250,00 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100, należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2020 r., znajdowała się ono na rachunku bankowym Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, nr rachunku bankowego 74 9256 0004 – 4200 0114 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: wadium przetargowe – działka nr 501.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nieograniczonego ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości.

11. Wysokość pierwszego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (tj. 50,00 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie Komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

  1.  podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  2. małżonków do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

15. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Sokolniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

18. Sprzedający nie będzie wznawiał granic nieruchomości.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, w każdym dzień roboczy, w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.00 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 15.30, w piątek, w godz. 7.30 do 14.00, lub pod numerem telefonu 62 78 46 101.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sokolniki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments