Jest Uchwała PKW w sprawie głosowania wyłącznie korespondencyjnego w g. Baranów

UCHWAŁA NR 197/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19czerwca2020r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz.979), na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 19czerwca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się głosowanie wyłącznie korespondencyjne na terenie gminy Baranów w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim, z wyłączeniem obwodu głosowania nr 7 utworzonego w SPOZ w Kępnie, Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny z siedzibą w Grębaninie.

§ 2. 1. Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 24 czerwca 2020 r.
2. Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.3. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie,w tym za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms),pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

§ 3. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż 26 czerwca 2020 r.
§ 4. Wójt gminy Baranów oraz Wojewoda Wielkopolski zapewniają rozpowszechnianie informacji, o których mowa w § 1-3, na terenie objętym głosowaniem wyłącznie korespondencyjnym, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, prasy, radia i telewizji raz w innych formach umożliwiających dotarcie do wszystkich wyborców na tym terenie.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w uchwale stosuje się tryb i sposób przeprowadzania głosowania korespondencyjnego określony w ustawie z dnia 2czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Baranów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.