Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w gminie Lututów

1 września 2020 r. zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

 

Szkoła zapewnia dowóz uczniów na godzinę 10:00 i odwóz po uroczystości oraz opiekę świetlicową dla dowożonych uczniów.

Uczniowie klas pierwszych korzystają z transportu indywidualnego, tzn. przyjeżdżają na uroczystość z rodzicem/opiekunem.

Harmonogram uroczystości:

Szkoła Filialna w Swobodzie – godzina 8:00
Dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola, zapraszamy z rodzicem lub opiekunem, pozostałych rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku (w razie deszczu o przejście do sali klasy pierwszej). Rodzice osłaniają usta i nos, dzieci nie muszą korzystać z maseczek, wszyscy wchodzący do budynku dezynfekują dłonie.

Szkoła Filialna w Niemojewie – godzina 9:00
Uroczystość inauguracyjna odbędzie się w dwóch etapach
1. w godzinach 9:00 – 9:30
– do szkoły na dolny hol wchodzą tylko uczniowie klas I-III i zajmują wyznaczone miejsca;
– na wejście na dolny hol zezwala się wyłącznie rodzicom uczniów klasy I, którzy zajmują miejsce przy swoim dziecku (obowiązkowe zakrycie ust i nosa);
– po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy I z rodzicami udają się do sali lekcyjnej na krótkie spotkanie z wychowawcą;
– pozostali opuszczają budynek szkoły;
– informacja o planie zajęć dla uczniów klas I-III przekazana zostanie przez wychowawców we wtorek drogą elektroniczną.

2. w godzinach 9.30-9.50
– rozpoczęcie roku dla wszystkich przedszkolaków na holu dolnym;
– dzieci wraz z rodzicami zajmują wyznaczone miejsca.

Prosimy Rodziców o indywidualny przywóz i odbiór dzieci po zakończonej uroczystości.
Szkoła Podstawowa w Lututowie – godzina 10:00 – uczniowie klas II-VIII, godzina 12:00 – uczniowie klas pierwszych z rodzicami

Uczniowie klas I-VI korzystają z wejścia do szkoły od ulicy Wieruszowskiej, uczniowie klas VII-VIII z wejścia od ulicy Jana Pawła Stalskiego.

Uczniowie nie muszą używać maseczek, wszyscy wchodzący do budynku dezynfekują dłonie. Rodziców prosi się o pozostanie poza budynkiem szkoły.

Uczniowie klas VI-VIII z zachowaniem dystansu przechodzą do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Uczniowie klas II – V zbierają się na hali sportowej, gdzie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla tej grupy. Około godz. 10.30 uczniowie ci wraz z wychowawcami przechodzą do swoich sal, natomiast uczniowie klas VI-VIII przemieszczają się na halę sportową, gdzie będzie miała miejsce uroczystość inauguracyjna przeznaczona dla nich.

Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami zapraszamy na uroczystość o godz. 12:00 w hali sportowej. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie z wychowawcami i zwiedzanie szkoły. Rodzice osłaniają usta i nos.

Ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2020/2021
Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczynamy naukę szkolną według Wariantu A- tradycyjna formy kształcenia

Procedury ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły wyjątkowo (przyprowadzają i odbierają młodsze dzieci), zachowując zasady:
– pozostają przy wejściu szkolnym, wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych, którym zezwala się odprowadzenie dziecka do szatni i sali lekcyjnej
– jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
– dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły powinien wynosić min. 1,5 m.
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz, w razie konieczności kontaktu rodzica/piekuna ze szkołą rekomendowany jest kontakt telefoniczny, w wyjątkowych przypadkach kontakt bezpośredni po uprzednim umówieniu się przez telefon.
5. Osoby z zewnątrz i opiekunowie uczniów wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystanie ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu oraz stosowania osłony ust i nosa.
6. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. Organizuje się zajęcia na świeżym powietrzu.
7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć należy wietrzyć sale i korytarze.
9. W czasie zajęć uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Zobowiązuje się rodziców do stworzenia warunków szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami szkoły (np.: odbieranie telefonów i wiadomości).
12. Wprowadza się czasowy zakaz organizowania wycieczek szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Lututowie
1. Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają lekcje o godzinie 8:10, uczniowie klas 4-8 o godzinie 8:00.
2. Uczniowie klas 1-6 korzystają z wejścia do szkoły od ulicy Wieruszowskiej, uczniowie klas 7-8 z wejścia od ulicy Jana Pawła Stalskiego i przemieszczają się do przydzielonych szatni odpowiednio przy wejściu od ulicy Wieruszowskiej i Jana Pawła Stalskiego. Szatnie zostały przydzielone uczniom i odpowiednio oznakowane.
3. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem zasad:
– czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum (przebranie obuwia, pozostawienie okrycia wierzchniego).
– nie gromadzą się (w szatni może jednocześnie przebywać nie więcej niż 10 osób),
4. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej udają się do wyznaczonych sal
5. Podczas przerw uczniowie przebywają na holu przy klasie, w której mają kolejną lekcję:
6. – hol dolny I (szkoła podstawowa) – sala 16, 17, 18
– hol górny I (szkoła podstawowa) – sala 5,6,7,8
– hol dolny II (gimnazjum) – sala 19, 20, 23, 25
– hol górny II (gimnazjum) – sala 9, 10, 26
Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające, wszyscy uczniowi, pod opieką nauczycieli dyżurujących przemieszczają się (z zachowaniem odpowiedniego dystansu) na boisko szkolne:
– hol dolny I i hol górny I- wyjście od ul. Wieruszowskiej
– hol dolny II i hol górny II- wyjście od ul. Jana Pawła Stalskiego
7. Po zakończonych zajęciach uczniowie miejscowi bezzwłocznie opuszczają budynek i teren szkolny i udają się do domu. Uczniowie objęci opieką świetlicową przemieszczają się do sal świetlicowych.
8. Uczniowie przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych korzystają z przebieralni (szatni) z zachowaniem zasad:
– wchodzą do szatni po dzwonku,
– czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum.
9. Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie zmianowo:
I zmiana- klasy IV- V oraz VI A i VI B od 11: 30 do 11:40
II zmiana- klasy VII- VIII oraz VI C od 11:40 do 11:50
III zmiana- klasy I-III od 11: 50 do 12: 00

Szkoła Filialna w Niemojewie
1. Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 .
Rodzice 5,6-latków przyprowadzają dzieci do oddziału od 8.00 do 8.10
natomiast rodzice 3,4-latków od 8.10 do 8.20.
Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (osoby dorosłe dodatkowo zasłaniają usta i nos).
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy bezpośrednio po zakończonych zajęciach udają się do wyznaczonej sali.
Pozostali bezzwłocznie opuszczają budynek i teren szkoły, udają się do domu.
3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli dyżurujących przebywają w trakcie przerw na boisku szkolnym. W przypadku złej pogody uczniowie z klasy I i II schodzą na hol dolny, z klasy III pozostają na holu górnym .
4. Uczniowie przygotowujący się do lekcji wychowania fizycznego korzystają z szatni (chłopcy) i z sal lekcyjnych (dziewczynki) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wchodzą do szatni i klas po dzwonku, czas przebywania w tych pomieszczeniach ograniczają do niezbędnego minimum.
5. Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie od 7 września.
I zmiana – przedszkole 5,6-latki od godz.10.50 do godz.11.10
II zmiana -przedszkole 3,4-latki od godz.11.10 do godz.11.30
III zmiana -klasy I- III od godz.11.30 do godz.11.50

Szkoła Filialna w Swobodzie
Osoby z zewnątrz i opiekunowie/rodzice uczniów wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu oraz stosowania osłony ust i nosa.
1. Uczniowie klas 1-2 przychodzą do szkoły na godzinę 7.55 i rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00.
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą do szkoły w godzinach 8.05 – 8.15 i odbierane są z sali, w której odbywają się zajęcia w godzinach 12.50 – 13.00
3. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem zasad:
– czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum ( przebranie obuwia, pozostawienie okrycia wierzchniego).
– nie gromadzą się
4. Podczas przerw uczniowie przebywają w sali lekcyjnej lub na korytarzu (co druga przerwa).
5. Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające, wszyscy uczniowie, pod opieką nauczycieli dyżurujących przemieszczają się (z zachowaniem odpowiedniego dystansu) na boisko szkolne.
6. Po zakończonych zajęciach uczniowie objęci opieką świetlicową udają się do wyznaczonej sali-świetlicy, pozostali bezzwłocznie opuszczają budynek i teren szkolny i udają się do domu.
7. Uczniowie przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych korzystają z szatni – chłopcy, klasy – dziewczynki z zachowaniem zasad:
– wchodzą do szatni i klasy po dzwonku,
– czas przebywania w szatni i klasie ograniczają do niezbędnego minimum.
8. Wydawanie posiłków odbywać się będzie od 7 września.
I zmiana – oddział przedszkolny od 11.15 – 11.35
II zmiana – klasa I i II od 11.35 – 11.50

Dodatkowe informacje:
Przydzielenie dzieci do grup świetlicowych odbędzie się po złożeniu pisemnej deklaracji przez rodziców. Pomieszczenia świetlicowe znajdują się w innych miejscach, niż dotychczas, ze względu na remont świetlicy i zostały odpowiednio oznakowane.
Na czas remontu, stołówka w Szkole Podstawowej w Lututowie nie będzie czynna, w szkołach filialnych obiady będą wydawane od 7.09. 2020 r. według zasad zapisanych w tym dokumencie.

Uczniowie proszeni są o przychodzenie do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, nie wcześniej.

Oczekiwanie na autobus w sprzyjających warunkach atmosferycznych na boisku przyszkolnym, nie przed szkołą.

Uczniom przyjeżdżającym do szkoły rowerami, zabrania się korzystania z nich na terenie przyszkolnym podczas przerw oraz po lekcjach. Zgodnie z zasadami ogólnymi, uczniów korzystających z tej form komunikacji zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły bezpośrednio po zakończeniu lekcji.

Wszystkie zasady i procedury funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii opracowane zgodnie z Rozporządzeniami i wytycznymi MEN, a także wytycznymi MZ i GIZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek zostaną upublicznione na stronie internetowej szkoły oraz stronie Urzędu Miejskiego w Lututowie z dniem 1.09.2020 r.

Małgorzata Kipigroch
Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.