XXII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego

W poniedziałek 31 sierpnia odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już czwarta z rzędu sesja przeprowadzona w sposób zdalny. Sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie ponownie wymusiła tego typu rozwiązanie w pracy Rady Powiatu Kępińskiego.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka przedstawiając radnym proponowany przebieg sesji. Z porządku obrad na wniosek Starosty Kępińskiego wycofane zostały dwie uchwały tj. uchwała w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, będącej uczniami szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, będącej uczniami szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński”, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. Zaproponowaną zmiane w porządku obrad radni przyjeli jednogłośnie. Procedowanie wyżej wymienionych uchwał odroczono do kolejnej sesji.

Następnie starosta Robert Kieruzal odniósł się do pytań kierowanych ze strony radnych a dotyczących działalności powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawionych w Sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu.

Pierwsze z procedowanych w trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian w budżecie powiatu na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego. Do budżetu wprowadzono m.in. środki w związku z przystąpieniem przez Powiat Kępiński do projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznane dofinansowanie to 328 806,00 złotych. Ponadto do budżetu wprowadzono środki pozyskane na realizację zadania „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” w kwocie 14 914,00 złotych.

Po stronie wydatków ujęto m.in. zwiększenie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o kwotę 100 000,00 złotych na wykonanie usług na drogach powiatowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym naborem wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna dla tego zadania. Na lata 2021-2022 zaplanowano prace budowalne.

W trakcie sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w kwocie 15 000,00 złotych na remont dróg, które zostały zniszczone podczas czerwcowych nawałnic.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie sesji radni zapoznali się także z informacją z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie za 2019 rok oraz rocznym sprawozdaniem z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

powiatkepno.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments