Konferencja prasowa burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Wczoraj, tj. 11 stycznia, w Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie odbyła się konferencja prasowa burmistrza Miasta i Gminy Kępno – Piotra Psikusa. Burmistrz przedstawił najważniejsze sprawy, które obecnie są realizowane na terenie miasta i gminy.

 

1. KĘPIŃSKA KARTA SENIORA

W dniu dzisiejszym w kinie Burmistrz Miasta i Gminy będzie miał przyjemność wręczyć pierwsze Kępińskie Karty Seniora w liczbie aż 124 szt.
Urząd Miasta i Gminy przyjął do chwili obecnej 608 wniosków i podpisał 33 umowy partnerskie z lokalnymi przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże.

Wiadomo, że to dana firma ustala zasady ulg, np. dla kogo i czy dana ulga jest stała czy też jednorazowa.

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie przygotowała bardzo ciekawą ofertę. Zgodnie z nią senior będzie mógł przyjść do biblioteki i przez godzinę będzie udzielana mu pomoc jak korzystać z internetu i znaleźć informację, która go interesuje, ale związaną z miejscem w którym przebywa, czyli z biblioteką. Jest to oferta bezpłatna.

Kino Sokolnia przygotowało zniżki cen. W drugim etapie przewidziano godziny seansów i bilety przeznaczone tylko dla seniorów.

Każda osoba odbierająca kartę seniora otrzymała także informację o 33 firmach, które są w programie i stosowanych przez nie ulgach.

Partnerami Programu są:

1. „Apteka pod Wagą” Bartosz Fiołka – ul. Rynek 37, Kępno,
2. Monika Stryjak Salon Kosmetyczny „Monika” – al. Marcinkowskiego 4a/1, Kępno,
3. Ryszard Kurzawa – Sklep przemysłowy Sprzedaż biżuterii i dewocjonalia – ul. Krótka 3, Kępno,
4. „Flos” Sklep Zielarsko – Medyczny Katarzyna Różewska – ul. Szkolna 8, Kępno,
5. Firma „Kratka” Karolina Frąszczak, ul. Kilińskigo 9 – Stara Wozownia, Kępno,
6. Sklep Art. Przemysłowy – Tomasz Olejniczak, ul. Sienkiewicza 10, Kępno,
7. Studio Mebli Kuchennych – Klaudiusz Olejniczak, ul. Warzywniaka 14, Kępno,
8. „Lawanda” sp. z o .o . (Intermarche) – ul. Broniewskiego 2, Kępno,
9. Salon Kosmetyczny „Image” Tatiana Sikora – ul. Warszawska 36, Kępno,
10. Mirosław Kubacki Zakład i Sklep Fotograficzny „Emax” – ul. Rzeźnicka 2, ul. Stara 2, Kępno,
11. Elżbieta Kałużna Gabinet Kosmetyczny – ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, Kępno,
12. „Krisdent” Stomatolodzy (Krisdent s.c. Katarzyna i Paweł Warteccy) – ul. Turowskiego 3, Kępno,
13. Sklepy Jubilerskie – Sławomir Król – ul. Rynek 26, ul. Rynek 17, Kępno,
14. „Ewa” Katarzyna Gmerczyńska – Biżuteria Srebrna, Zegarki i Usługi Zegarmistrzowskie, ul. Rynek 26, Kępno,
15. „Optyk” s.c. Beata, Jarosław, Kamil Piotrowscy – ul. Poniatowskiego 4, Kępno,
16. Księgarnia „Wolumen” Anna Zawda – ul. Rynek 13, Kępno,
17. Sklep Spożywczy Maria i Jacek Noculak – ul. Rynek 7, Kępno,
18. Sklep „Męski” – Olga Sułkowska – ul. Warszawska 6, Kępno,
19. Sklep „Uroda i Elegancja” Katarzyna Banaś – ul. Broniewskiego 14c/1, Kępno,
20. Restauracja „P jak Pysznie” Paweł Powroźnik – ul. Sportowa 9, Kępno,
21. Felona – „Bricomarche” – ul. Broniewskiego 2b, Kępno,
22. Apteka „Pod Kasztanami” sp. j. – ul. Sienkiewicza 48, Kępno,
23. Zakład Usługowo-Handlowy „As-Atelier” Agnieszka Staszak – ul. Broniewskiego 14/1, Kępno,
24. Iwona Idzikowska poradnia dietetyczna ClinicDiet – Przychodnia Medra, ul Wawrzyniaka 42, Kępno,
25. PPUH „Martmex” Iwona Gąszczak (produkcja i usługi meblarskie), ul. Warszawska 8, Kępno,
26. Sklep „Domowy Zakątek” Warszawska 8, Kępno,
27. Butik Vivianne, Warszawska 8, Kępno,
28. Cukiernictwo – Piekarnictwo – Jarczak s.c, ul. Kościuszki, Kępno,
29. Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, ul. Kościuszki 7, Kępno,
30. Projekt Kępno Sp. z o.o. ul. Sportowa 9, Kępno,
31. Przedsiębiorstwo Usługowo Mado Marcin Golas – Świba 56, Kępno,
32. Kino Sokolnia,
33. KOK Kępno.

2. ZMIANY W STRAŻY MIEJSKIEJ

W grudniu 2014 roku skład osobowy Straży Miejskiej liczył 8 funkcjonariuszy oraz 2 osoby cywilne obsługujące monitoring wizyjny. Skład osobowy Straży Miejskiej ulegał systematycznemu zmniejszeniu. Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 5 funkcjonariuszy.

Uszczuplenie liczby osób pracujących w Straży Miejskiej związane było ze zmianą miejsca zatrudnienia, czy też przejściem osoby na emeryturę. Mając również na uwadze m.in. konieczność wzmocnienia działań kontrolnych oraz weryfikację złożonych deklaracji podatkowych, dwóch strażników zostało przesuniętych do Wydziału Finansowo-Budżetowego. Praca tych osób zaowocowała już dodatkowymi wpływami dochodów do budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W związku podejmowaniem kolejnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, polegających na rozbudowie monitoringu miejskiego (gdzie docelowo zakłada się zwiększenie m.in. ilości kamer monitoringu), ulegnie zmianie harmonogram pracy Straży Miejskiej.

Priorytetowymi zadaniami Straży Miejskiej będą działania kontrolne z zakresu:
a) ochrony środowiska – funkcjonariusze będą kontynuować kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach, a także rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa;
b) gospodarowania odpadami komunalnymi, prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców,
c) egzekwowania obowiązków właścicieli czworonogów w zakresie m.in. utrzymania czystości po swoim pupilu.

3. KĘPNO WOLNE OD SMOGU – KOLEJNY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Zapewnienie dobrej jakości powietrza jest jednym z kluczowych zadań Gminy Kępno. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy są zainteresowani wymianą przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania oraz tych, którzy nie są w stanie zrealizować zadania w 2017 roku Rada Miejska podjęła 28 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków na dotację do wymiany kotłów na rok 2018.

Od 17 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 będzie można składać wnioski o dotację na w/w cel. Dotacja musi zostać wykorzystania w roku bieżącym.
Dotychczasowe działania w ramach KWOS zaowocowały:
1. Podpisaniem umów na dotację: 62 szt.
2. Wykonaniem i rozliczeniem wymiany ogrzewania: 46 szt., z czego:
a) na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej: 5 szt.
b) na wykonanie ogrzewania gazowego z sieci: 24 szt.
c) zakup i montaż kotła klasy 5 na paliwo stałe: 15 szt.
d) na wykonanie ogrzewania gazowego na gaz propan-butan: 1 szt.
e) na wykonanie ogrzewania elektrycznego: 1 szt.
Łączna kwota udzielonych już dotacji opiewa na kwotę 140 280,06 zł.

4. PROJEKTY UCHWAŁ PRZEWIDZIANE NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ.

Na dzień 25 stycznia br. zaplanowana została pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej.

Projekty uchwał, jakie zostaną przedłożone na sesję dotyczyć będą:

1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kępno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania, wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

Zmiana przepisów prawnych regulujących finansowanie zadań oświatowych m.in. zmiana ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania placówek publicznych i niepublicznych i uchylenie rozdziałów o finansowaniu placówek oświatowych oraz niewprowadzeniem żadnych przepisów przejściowych w tej materii, spowodowało, iż z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przestały obowiązywać przepisy z ustawy o systemie oświaty.

Oznacza to, że akty prawa miejscowego wydane na podstawie uchylonych przepisów utraciły moc obowiązującą. Uregulowania zawarte w art. 38 ww. ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania się do nowych przepisów tj. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. W związku z powyższym w celu dostosowania obowiązujących uregulowań do wymagań nowych przepisów prawa Gmina Kępno musi ponownie uregulować powyższe kwestie.

2) nadania nowych nazw ulic w miejscowości Mianowicach i w Kępnie,
Projekty uchwał zakładają nadanie nowych nazw ulic w brzmieniu: „ul. Jesionowa” oraz „ul. Kasztanowa” w miejscowości Mianowice, a także nadanie nazwy „ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w Kępnie. Nadanie nowych nazw drogom publicznym umożliwi wykonywanie zadań przez gminę w zakresie m.in. ustalania numerów porządkowych nieruchomości, budynków wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych, co w konsekwencji zapewni ich czytelną identyfikację w terenie.
Umiejscowienie nowo nadanych nazw prezentują załączniki graficzne do materiału z konferencji.

3) uchwalenia regulamin dotyczącego korzystania z lodowiska,
4) ustalenie wysokości cen i opat za korzystanie z lodowiska,
5) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych należących do Gminy Kępno.

Uchwały wymienione w ppkt 4,5 i 6 są związane z podjętą na sesji 28 grudnia 2017 r. przez Radę Miejską uchwałą w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Kępno działającego pod nazwą Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji i jednocześnie przejęciem prowadzonych dotychczas zadań przez Spółkę Projekt Kępno Sp. z o.o.

6) zmianą stałych obwodów głosowania  na obszarze Gminy Kępno, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku ze zmianą lokalizacji instytucji Domu Opiekunów Dziennych z funkcjonującego dotychczas budynku w Krążkowach nr 29a, a w konsekwencji zagospodarowaniem wszystkich pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Krażkowach, dokonano zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej. Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany granic obwodów głosowania i ich siedzib.

5. OBRAZ POTWOROWSKIEGO – dyrektor Tomasz Tajnert

W Muzeum Ziemi Kępińskiej pojawił się nowy nabytek, obraz Tadeusza Potworowskiego „Kwiaty i Motyle” z 1932 roku. Radosny obraz utrzymany w bajkowej scenerii i pogodnej tonacji. Wykonany techniką akwarela, gwasz, tusz na papierze, Obraz posiada w wymiarze 44 x 30 cm. Obraz wystawiony był w 1977 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

 

6. HARMONOGRAM WYDARZEŃ W MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ W 2018 ROKU.

W roku 2018 r. planowane są m.in. następujące wydarzenia:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments