Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, o pow. 14,5 m2 usytuowanego na działce oznaczonej nr 147 w obrębie m. Wieruszów przy ul. Ludwika Waryńskiego 15, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego.

 

Okres trwania najmu – nieoznaczony.

Cena wywoławcza czynszu – miesięcznie – 83,00 złotych + należny podatek VAT,
(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy + należny podatek VAT)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 zł ( słownie złotych : dziesięć 00/100)

najpóźniej do dnia 13 lutego 2019 r. na konto :

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

O/ Wieruszów

33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie.

Przetarg odbędzie się 18 lutego 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr 5.

Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu z tytułu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi, osobie, która przetarg wygrała.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym

w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem

przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 62 78 13 396 /.

Wieruszów, dnia 4 stycznia 2019 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.