Regulamin – Lututowski Bieg Powstańczy 1863

Cele imprezy:
Dbanie o pamięć bohaterów historycznych.
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych.
Pielęgnacja ducha patriotyzmu
Rozbudzenie zainteresowań sportowych – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie · Gmina Lututów · Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie · Ilustrowany Tygodnik Powiatowy · Stowarzyszenie „Gloria Victis” – OSP Piaski.

Termin i miejsce:
Wydarzenie zaplanowano na 13. czerwca 2021 r. (niedziela) · Zbiórka uczestników odbędzie się o 11:45 · Miejsce: Obelisk przy ul. Powstańców Styczniowych.
Kategorie biegu:
Klasyfikacja w każdej z kategorii będzie prowadzona pod warunkiem przystąpienia do rywalizacji co najmniej 5 osób w danej kategorii.
START WSPÓLNY – MĘŻCZYŹNI I KOBIETY
• KATEGORIA OPEN – OD 17. LAT W GÓRĘ – dystans 6 000 m
• KATEGORIA MŁODZIEŻ DO 16. LAT – dystans – 3 000 m
• KATEGORIA DZIECI DO 10. LAT – dystans 600 m

Uczestnictwo:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany  jest do jego przestrzegania.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich i podpiszą przy weryfikacji oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

W biegu głównym OPEN mają prawo startu osoby mające 17 lat, czyli te  które w dniu zawodów ukończyły 16 rok życia.
W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat, wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (wzór do pobrania w zahaczeniu ).

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do biegu w stroju i obuwiu sportowym.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane do koszulek.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie tel.: (0 43) 87 14 103 mail: gok.lututow@wp.pl lub osobiście.
Biuro zawodów będzie przyjmować zapisy na 30 minut przed startem pierwszego biegu.
Zapewniony jest transport najmłodszych zawodników na miejsce startu koło samotnej sosny, od strony ul. Ogrodowej.

Postanowienia końcowe:
Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Po zakończeniu biegu nr startowy należy oddać organizatorom.

Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
Trasę biegu zostanie oznaczona i  należy pokonać zgodnie z jej wytyczeniem przez  organizatora, jakiekolwiek próby skrócenia trasy, ominięcia części trasy oraz łamanie zasad fair play będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik:
potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci); – wyraża zgodę, aby jego wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z nim, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów;
oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym;
przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

Załączniki:

Zgoda na uczestnictwo dziecka w biegu –  pdf

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA LUTUTOWSKI BIEG POWSTAŃCZY 1863 – pdf

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments