GOK Czastary – Informacja o Konkursie Literackim – „Dawno temu we dworze w Parcicach”

GOK Czastary – organizuje konkurs pn.

„Dawno temu we dworze w Parcicach”

 

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO NA NAPISANIE  BAJKI
„DAWNO TEMU WE DWORZE W PARCICACH”
 

 1. Postanowienia ogólne:

1) Organizatorami konkursu literackiego są Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach, Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Parcicach.

2) Konkurs ma charakter otwarty.

 1. Cel:
 • Celem konkursu jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Czastary i okolic.
 • Wzbudzenie zainteresowania lokalną tradycją, historią oraz kulturą.
 • Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego przodków.
 1. Temat:

Bajka która wpłynie na Konkurs Literacki „Dawno temu we dworze w Parcicach” powinna zawierać elementy prawdy historycznej dotyczącej dawnego Dworu w Parcicach.

 1. Warunki uczestnictwa:

1) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe i kulturalne lub indywidualnie.

2) Bajka może liczyć maksymalnie 4 strony a4.

3) Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora.

4) Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (marginesy: 2,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami – interlinia – 1,5).

5) Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną bajkę.

6) Na konkurs należy nadsyłać bajki w wersji elektronicznej (plik w formacie Word) drogą mailową na adres: gbp@czastary.pl , plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania autora.

7) Wraz z wersją elektroniczną bajki należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu, wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA – Należy przesłać zdjęcie lub skan wypełnionych i podpisanych załączników.

8) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku autora, oraz prawa do publikacji bajki, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.

9) Prace konkursowe oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: · kl. V-VIII, · młodzież i osoby dorosłe.

 1. Terminy:

1) Bajki wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać na adres: gbp@czastary.pl  w terminie do 20 kwietnia 2022 r.

2) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach do  10 maja 2022r.

3) Nagrody zostaną wręczone laureatom, podczas Widowiska słowno-muzycznego w Parku               w Parcicach w dniu 26 czerwca 2022r.

 1. Ocena, nagrody i promocja:

1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie puli nagród: · miejsca od 1 do 3, · maksymalnie 3 wyróżnienia.

3) Jury wybierze 1 bajkę którą po dokonaniu adaptacji zostanie nagrana przez profesjonalnego lektora w formie słuchowiska.

4) Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.

5) Decyzja jury jest ostateczna.

6) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7) Nagrodzone prace będą opublikowane na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach.

8) Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji zgłoszonych do konkursu prac w formie papierowej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych:

1) Wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia  oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z udziałem w konkursie.

2) W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnoletnich.

3) Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w konkursie.

 1. Postanowienia końcowe:

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości   i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.

3) Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach, tel. 62 784 31 70, e-mail: gbp@czastary.pl , gok@czastary.pl

4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Karta zgłoszenia 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments