Starostwo Powiatowe w Wieruszowie zawiadamia

AS.6740.1.3.2022           Wieruszów, dnia 23.01.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 11f  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176) zawiadamia się, że w dniu 23.01.2023r.  na wniosek Burmistrza Wieruszowa, 98-400 Wieruszów ul. Rynek 1-7- działającego przez pełnomocnika- Pana Tomasza Stasiaka wydana została decyzja Starosty Wieruszowskiego nr 1/2023 znak: AS.6741.1.3.2022 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej na o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej ul. Bursztynowej w Wieruszowie” w zakresie: budowy drogi dwukierunkowej o szer. 5,50m o długości 584,33m od ronda im. Kazimierza Żmijewskiego do włączenia z drogą powiatową nr 4729E (ul. Warszawska) wraz ze zjazdami, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej, budowy miejsc postojowych, budowy nowego oświetlenia w obrębie projektowanej drogi, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego (branża telekomunikacyjna), zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 3424/234, 3424/278, 3424/280, 3424/282, 3424/279, 3424/285 (wydzielonej z dotychczasowej działki 3424/279), 3424/281, 3424/283, 3426/3, (wydzielonej z dotychczasowej działki 3426/2), 3428/11, 3428/18  (wydzielonej z dotychczasowej działki 3428/16), 3425/2 (wydzielonej z dotychczasowej działki 3425), 3424/218,  2077/7, 2078/6 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2078/3),  2079/7, 2080/11 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2080/7), 2080/8, 2080/9, 2081/10 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2081/7), 2081/8, 2081/11 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2081/5), 2082/7, 2082/8, 2082/9, 2082/10 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2082/5), 2083/14, 2083/15, 2083/17 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2083/16), 2083/11, 2083/12, 2083/21 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2083/13), 2083/20 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2083/9), 2088/23 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2088/8), 2088/15, 2088/16, 2088/24 i 2088/25 (wydzielonych z dotychczasowej działki 2088/17), 2085/16, 2086/6, 2087/6, 2088/12, 2089/3, 2090/5 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2090/1), 2091/3 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2091/1), 2092/3 (wydzielonej z dotychczasowej działki 209/1), 2093/3 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2093/1), 2094/3 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2094/1), 2095/4 (wytyczonej z dotychczasowej działki 2095/1), 2096/2 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2096), 2097/2 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2097), 2098/2 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2098), 2099/2 (wydzielonej z dotychczasowej działki 2099), 201/2 jednostka ewidencyjna 101807_4 Wieruszów-miasto, obręb 0001 miasto Wieruszów w miejscowości Wieruszów.

Z treścią decyzji strony mają możliwość zapoznania się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach 0800-1400, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Sprawę prowadzi Dariusz Lipiński, tel. (62) 78 13 990.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna   i prawomocna.

Starosta Wieruszowski

ZAWIADOMIENIE -pdf

 

 

 

 

Starosta Wieruszowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments